ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جلیلوند، رضوان سوری، (1398). مقایسه تاثیرتمرین مهارتهای باز و بسته بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی، مجله علوم حرکتی و رفتاری، 2(4)، 338-348. magiran.com/p2085125
Mohammad Jalilvand , REZVAN SOURI, (2019). Comparison the effect of open and closed skills training on executive functions of children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder, Journal of Motion and Behavioral Sciences, 2(4), 338-348. magiran.com/p2085125
محمد جلیلوند، رضوان سوری، مقایسه تاثیرتمرین مهارتهای باز و بسته بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی. مجله علوم حرکتی و رفتاری، 1398؛ 2(4): 338-348. magiran.com/p2085125
Mohammad Jalilvand , REZVAN SOURI, Comparison the effect of open and closed skills training on executive functions of children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder, Journal of Motion and Behavioral Sciences, 2019; 2(4): 338-348. magiran.com/p2085125
محمد جلیلوند، رضوان سوری، "مقایسه تاثیرتمرین مهارتهای باز و بسته بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی"، مجله علوم حرکتی و رفتاری 2، شماره 4 (1398): 338-348. magiran.com/p2085125
Mohammad Jalilvand , REZVAN SOURI, "Comparison the effect of open and closed skills training on executive functions of children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder", Journal of Motion and Behavioral Sciences 2, no.4 (2019): 338-348. magiran.com/p2085125
محمد جلیلوند، رضوان سوری، (1398). 'مقایسه تاثیرتمرین مهارتهای باز و بسته بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی'، مجله علوم حرکتی و رفتاری، 2(4)، صص.338-348. magiran.com/p2085125
Mohammad Jalilvand , REZVAN SOURI, (2019). 'Comparison the effect of open and closed skills training on executive functions of children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder', Journal of Motion and Behavioral Sciences, 2(4), pp.338-348. magiran.com/p2085125
محمد جلیلوند؛ رضوان سوری. "مقایسه تاثیرتمرین مهارتهای باز و بسته بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی". مجله علوم حرکتی و رفتاری، 2 ،4 ، 1398، 338-348. magiran.com/p2085125
Mohammad Jalilvand ; REZVAN SOURI. "Comparison the effect of open and closed skills training on executive functions of children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder", Journal of Motion and Behavioral Sciences, 2, 4, 2019, 338-348. magiran.com/p2085125
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال