ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه جوادی نژاد، علی عباسپور، حمیدرضا اصغری، حسین میرزایی مقدم، (1397). اثرات کود سوپر فسفات تریپل به همراه کود زیستی فسفاته بر جذب برخی عناصر غذایی و صفات رویشی نهال پسته، مجله علوم و فناوری پسته، 3(6)، 41-56. magiran.com/p2085246
Samaneh Javadi Neghad, Ali Abbaspour, Hamid Asghari, Hossein Mirzaee Moghaddam , (2019). Effect of Triple Super Phosphate Application and Biofertilizer on Uptake of Some Nutrients and Vegetative Properties of Pistachio Seedlings, Journal of Pistachio Science and Technology, 3(6), 41-56. magiran.com/p2085246
سمانه جوادی نژاد، علی عباسپور، حمیدرضا اصغری، حسین میرزایی مقدم، اثرات کود سوپر فسفات تریپل به همراه کود زیستی فسفاته بر جذب برخی عناصر غذایی و صفات رویشی نهال پسته. مجله علوم و فناوری پسته، 1397؛ 3(6): 41-56. magiran.com/p2085246
Samaneh Javadi Neghad, Ali Abbaspour, Hamid Asghari, Hossein Mirzaee Moghaddam , Effect of Triple Super Phosphate Application and Biofertilizer on Uptake of Some Nutrients and Vegetative Properties of Pistachio Seedlings, Journal of Pistachio Science and Technology, 2019; 3(6): 41-56. magiran.com/p2085246
سمانه جوادی نژاد، علی عباسپور، حمیدرضا اصغری، حسین میرزایی مقدم، "اثرات کود سوپر فسفات تریپل به همراه کود زیستی فسفاته بر جذب برخی عناصر غذایی و صفات رویشی نهال پسته"، مجله علوم و فناوری پسته 3، شماره 6 (1397): 41-56. magiran.com/p2085246
Samaneh Javadi Neghad, Ali Abbaspour, Hamid Asghari, Hossein Mirzaee Moghaddam , "Effect of Triple Super Phosphate Application and Biofertilizer on Uptake of Some Nutrients and Vegetative Properties of Pistachio Seedlings", Journal of Pistachio Science and Technology 3, no.6 (2019): 41-56. magiran.com/p2085246
سمانه جوادی نژاد، علی عباسپور، حمیدرضا اصغری، حسین میرزایی مقدم، (1397). 'اثرات کود سوپر فسفات تریپل به همراه کود زیستی فسفاته بر جذب برخی عناصر غذایی و صفات رویشی نهال پسته'، مجله علوم و فناوری پسته، 3(6)، صص.41-56. magiran.com/p2085246
Samaneh Javadi Neghad, Ali Abbaspour, Hamid Asghari, Hossein Mirzaee Moghaddam , (2019). 'Effect of Triple Super Phosphate Application and Biofertilizer on Uptake of Some Nutrients and Vegetative Properties of Pistachio Seedlings', Journal of Pistachio Science and Technology, 3(6), pp.41-56. magiran.com/p2085246
سمانه جوادی نژاد؛ علی عباسپور؛ حمیدرضا اصغری؛ حسین میرزایی مقدم. "اثرات کود سوپر فسفات تریپل به همراه کود زیستی فسفاته بر جذب برخی عناصر غذایی و صفات رویشی نهال پسته". مجله علوم و فناوری پسته، 3 ،6 ، 1397، 41-56. magiran.com/p2085246
Samaneh Javadi Neghad; Ali Abbaspour; Hamid Asghari; Hossein Mirzaee Moghaddam . "Effect of Triple Super Phosphate Application and Biofertilizer on Uptake of Some Nutrients and Vegetative Properties of Pistachio Seedlings", Journal of Pistachio Science and Technology, 3, 6, 2019, 41-56. magiran.com/p2085246
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال