ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرجان بلبلیان، مصطفی قندی، فرناز قربانی، بهاران رنجبرامیدی، منیرالسادات میرزاده، (1398). مقایسه ریزنشت گلاس اینومر اصلاح شده با رزین و OrthoMTA به عنوان سد داخل کانال در سفید کردن دندان های غیر زنده، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24(6)، 1-11. magiran.com/p2085298
Marjan Bolbolian, Mostafa Ghandi, Farnaz Ghorbani, Baharan Ranjbar Omidi, Monirsadat Mirzadeh, (2020). Microleakage comparison of resin modified glass ionomer and OrthoMTA used as a coronal barrier in nonvital teeth bleaching, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24(6), 1-11. magiran.com/p2085298
مرجان بلبلیان، مصطفی قندی، فرناز قربانی، بهاران رنجبرامیدی، منیرالسادات میرزاده، مقایسه ریزنشت گلاس اینومر اصلاح شده با رزین و OrthoMTA به عنوان سد داخل کانال در سفید کردن دندان های غیر زنده. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1398؛ 24(6): 1-11. magiran.com/p2085298
Marjan Bolbolian, Mostafa Ghandi, Farnaz Ghorbani, Baharan Ranjbar Omidi, Monirsadat Mirzadeh, Microleakage comparison of resin modified glass ionomer and OrthoMTA used as a coronal barrier in nonvital teeth bleaching, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2020; 24(6): 1-11. magiran.com/p2085298
مرجان بلبلیان، مصطفی قندی، فرناز قربانی، بهاران رنجبرامیدی، منیرالسادات میرزاده، "مقایسه ریزنشت گلاس اینومر اصلاح شده با رزین و OrthoMTA به عنوان سد داخل کانال در سفید کردن دندان های غیر زنده"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 24، شماره 6 (1398): 1-11. magiran.com/p2085298
Marjan Bolbolian, Mostafa Ghandi, Farnaz Ghorbani, Baharan Ranjbar Omidi, Monirsadat Mirzadeh, "Microleakage comparison of resin modified glass ionomer and OrthoMTA used as a coronal barrier in nonvital teeth bleaching", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 24, no.6 (2020): 1-11. magiran.com/p2085298
مرجان بلبلیان، مصطفی قندی، فرناز قربانی، بهاران رنجبرامیدی، منیرالسادات میرزاده، (1398). 'مقایسه ریزنشت گلاس اینومر اصلاح شده با رزین و OrthoMTA به عنوان سد داخل کانال در سفید کردن دندان های غیر زنده'، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24(6)، صص.1-11. magiran.com/p2085298
Marjan Bolbolian, Mostafa Ghandi, Farnaz Ghorbani, Baharan Ranjbar Omidi, Monirsadat Mirzadeh, (2020). 'Microleakage comparison of resin modified glass ionomer and OrthoMTA used as a coronal barrier in nonvital teeth bleaching', Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24(6), pp.1-11. magiran.com/p2085298
مرجان بلبلیان؛ مصطفی قندی؛ فرناز قربانی؛ بهاران رنجبرامیدی؛ منیرالسادات میرزاده. "مقایسه ریزنشت گلاس اینومر اصلاح شده با رزین و OrthoMTA به عنوان سد داخل کانال در سفید کردن دندان های غیر زنده". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24 ،6 ، 1398، 1-11. magiran.com/p2085298
Marjan Bolbolian; Mostafa Ghandi; Farnaz Ghorbani; Baharan Ranjbar Omidi; Monirsadat Mirzadeh. "Microleakage comparison of resin modified glass ionomer and OrthoMTA used as a coronal barrier in nonvital teeth bleaching", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24, 6, 2020, 1-11. magiran.com/p2085298
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال