ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین زینتی فخرآباد، فرزانه فخرآبادی پور، (1398). بررسی و تبیین پیامد های اقتصادی توسعه گردشگری در جوامع روستایی (مطالعه موردی دهستان روشن آباد شهرستان گرگان)، مجله جغرافیا و روابط انسانی، 2(3)، 1-26. magiran.com/p2085336
Hossein Zinati Fakhrabad , Farzaneh Fakhrabadi Poor, (2019). Investigating and explaining the economic consequences of tourism development in rural communities (Case study of Roshanabad village in Gorgan city), Geography and Human Relations, 2(3), 1-26. magiran.com/p2085336
حسین زینتی فخرآباد، فرزانه فخرآبادی پور، بررسی و تبیین پیامد های اقتصادی توسعه گردشگری در جوامع روستایی (مطالعه موردی دهستان روشن آباد شهرستان گرگان). مجله جغرافیا و روابط انسانی، 1398؛ 2(3): 1-26. magiran.com/p2085336
Hossein Zinati Fakhrabad , Farzaneh Fakhrabadi Poor, Investigating and explaining the economic consequences of tourism development in rural communities (Case study of Roshanabad village in Gorgan city), Geography and Human Relations, 2019; 2(3): 1-26. magiran.com/p2085336
حسین زینتی فخرآباد، فرزانه فخرآبادی پور، "بررسی و تبیین پیامد های اقتصادی توسعه گردشگری در جوامع روستایی (مطالعه موردی دهستان روشن آباد شهرستان گرگان)"، مجله جغرافیا و روابط انسانی 2، شماره 3 (1398): 1-26. magiran.com/p2085336
Hossein Zinati Fakhrabad , Farzaneh Fakhrabadi Poor, "Investigating and explaining the economic consequences of tourism development in rural communities (Case study of Roshanabad village in Gorgan city)", Geography and Human Relations 2, no.3 (2019): 1-26. magiran.com/p2085336
حسین زینتی فخرآباد، فرزانه فخرآبادی پور، (1398). 'بررسی و تبیین پیامد های اقتصادی توسعه گردشگری در جوامع روستایی (مطالعه موردی دهستان روشن آباد شهرستان گرگان)'، مجله جغرافیا و روابط انسانی، 2(3)، صص.1-26. magiran.com/p2085336
Hossein Zinati Fakhrabad , Farzaneh Fakhrabadi Poor, (2019). 'Investigating and explaining the economic consequences of tourism development in rural communities (Case study of Roshanabad village in Gorgan city)', Geography and Human Relations, 2(3), pp.1-26. magiran.com/p2085336
حسین زینتی فخرآباد؛ فرزانه فخرآبادی پور. "بررسی و تبیین پیامد های اقتصادی توسعه گردشگری در جوامع روستایی (مطالعه موردی دهستان روشن آباد شهرستان گرگان)". مجله جغرافیا و روابط انسانی، 2 ،3 ، 1398، 1-26. magiran.com/p2085336
Hossein Zinati Fakhrabad ; Farzaneh Fakhrabadi Poor. "Investigating and explaining the economic consequences of tourism development in rural communities (Case study of Roshanabad village in Gorgan city)", Geography and Human Relations, 2, 3, 2019, 1-26. magiran.com/p2085336
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال