ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عصمت انصاری، (1398). بررسی اهمیت و نقش توسعه و کارآفرینی روستایی در بهبود مناطق روستایی، مجله جغرافیا و روابط انسانی، 2(3)، 104-119. magiran.com/p2085341
Esmat Ansari , (2019). According to experts and experts, in the current situation of the country, the best way to create employment and solve the problem of unemployment, develop a culture of work and entrepreneurship in society. There fore, many scholars emphasize the role of economic structures, emphasizing entrepreneurship as one of the main factors influencing the empowerment of different groups and groups of society, including young people. Today, entrepreneurship, Geography and Human Relations, 2(3), 104-119. magiran.com/p2085341
عصمت انصاری، بررسی اهمیت و نقش توسعه و کارآفرینی روستایی در بهبود مناطق روستایی. مجله جغرافیا و روابط انسانی، 1398؛ 2(3): 104-119. magiran.com/p2085341
Esmat Ansari , According to experts and experts, in the current situation of the country, the best way to create employment and solve the problem of unemployment, develop a culture of work and entrepreneurship in society. There fore, many scholars emphasize the role of economic structures, emphasizing entrepreneurship as one of the main factors influencing the empowerment of different groups and groups of society, including young people. Today, entrepreneurship, Geography and Human Relations, 2019; 2(3): 104-119. magiran.com/p2085341
عصمت انصاری، "بررسی اهمیت و نقش توسعه و کارآفرینی روستایی در بهبود مناطق روستایی"، مجله جغرافیا و روابط انسانی 2، شماره 3 (1398): 104-119. magiran.com/p2085341
Esmat Ansari , "According to experts and experts, in the current situation of the country, the best way to create employment and solve the problem of unemployment, develop a culture of work and entrepreneurship in society. There fore, many scholars emphasize the role of economic structures, emphasizing entrepreneurship as one of the main factors influencing the empowerment of different groups and groups of society, including young people. Today, entrepreneurship", Geography and Human Relations 2, no.3 (2019): 104-119. magiran.com/p2085341
عصمت انصاری، (1398). 'بررسی اهمیت و نقش توسعه و کارآفرینی روستایی در بهبود مناطق روستایی'، مجله جغرافیا و روابط انسانی، 2(3)، صص.104-119. magiran.com/p2085341
Esmat Ansari , (2019). 'According to experts and experts, in the current situation of the country, the best way to create employment and solve the problem of unemployment, develop a culture of work and entrepreneurship in society. There fore, many scholars emphasize the role of economic structures, emphasizing entrepreneurship as one of the main factors influencing the empowerment of different groups and groups of society, including young people. Today, entrepreneurship', Geography and Human Relations, 2(3), pp.104-119. magiran.com/p2085341
عصمت انصاری. "بررسی اهمیت و نقش توسعه و کارآفرینی روستایی در بهبود مناطق روستایی". مجله جغرافیا و روابط انسانی، 2 ،3 ، 1398، 104-119. magiran.com/p2085341
Esmat Ansari . "According to experts and experts, in the current situation of the country, the best way to create employment and solve the problem of unemployment, develop a culture of work and entrepreneurship in society. There fore, many scholars emphasize the role of economic structures, emphasizing entrepreneurship as one of the main factors influencing the empowerment of different groups and groups of society, including young people. Today, entrepreneurship", Geography and Human Relations, 2, 3, 2019, 104-119. magiran.com/p2085341
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال