ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا مستوفی سرکاری، محمود صفری، (1398). بررسی عملکرد کمباین کششی حبوبات برای برداشت نخود دیم، مجله پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی، 8(15)، 33-40. magiran.com/p2085429
Mohammad, Reza Mostofi Sarkari, Mahmood Safari, (2020). Study of Legumes Trailed Combine Performance to Harvesting Rain-fed Chickpea, Journal of Researches in Mechanics of Agricultural Machinery, 8(15), 33-40. magiran.com/p2085429
محمدرضا مستوفی سرکاری، محمود صفری، بررسی عملکرد کمباین کششی حبوبات برای برداشت نخود دیم. مجله پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی، 1398؛ 8(15): 33-40. magiran.com/p2085429
Mohammad, Reza Mostofi Sarkari, Mahmood Safari, Study of Legumes Trailed Combine Performance to Harvesting Rain-fed Chickpea, Journal of Researches in Mechanics of Agricultural Machinery, 2020; 8(15): 33-40. magiran.com/p2085429
محمدرضا مستوفی سرکاری، محمود صفری، "بررسی عملکرد کمباین کششی حبوبات برای برداشت نخود دیم"، مجله پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی 8، شماره 15 (1398): 33-40. magiran.com/p2085429
Mohammad, Reza Mostofi Sarkari, Mahmood Safari, "Study of Legumes Trailed Combine Performance to Harvesting Rain-fed Chickpea", Journal of Researches in Mechanics of Agricultural Machinery 8, no.15 (2020): 33-40. magiran.com/p2085429
محمدرضا مستوفی سرکاری، محمود صفری، (1398). 'بررسی عملکرد کمباین کششی حبوبات برای برداشت نخود دیم'، مجله پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی، 8(15)، صص.33-40. magiran.com/p2085429
Mohammad, Reza Mostofi Sarkari, Mahmood Safari, (2020). 'Study of Legumes Trailed Combine Performance to Harvesting Rain-fed Chickpea', Journal of Researches in Mechanics of Agricultural Machinery, 8(15), pp.33-40. magiran.com/p2085429
محمدرضا مستوفی سرکاری؛ محمود صفری. "بررسی عملکرد کمباین کششی حبوبات برای برداشت نخود دیم". مجله پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی، 8 ،15 ، 1398، 33-40. magiran.com/p2085429
Mohammad; Reza Mostofi Sarkari; Mahmood Safari. "Study of Legumes Trailed Combine Performance to Harvesting Rain-fed Chickpea", Journal of Researches in Mechanics of Agricultural Machinery, 8, 15, 2020, 33-40. magiran.com/p2085429
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال