ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول جعفریان، ابوالفضل سلمانی گواری، (1398). تاثیر موقعیت جغرافیایی تبریز بر اقتصاد شهر در عصر ایلخانان، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 10(36)، 59. magiran.com/p2085438
Rasul Jafarian, Abolfazl Salmani Govari, (2019). The Effect of Tabriz Geographical Location on the City Economy in the Ilkhanid Era, The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 10(36), 59. magiran.com/p2085438
رسول جعفریان، ابوالفضل سلمانی گواری، تاثیر موقعیت جغرافیایی تبریز بر اقتصاد شهر در عصر ایلخانان. فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 1398؛ 10(36): 59. magiran.com/p2085438
Rasul Jafarian, Abolfazl Salmani Govari, The Effect of Tabriz Geographical Location on the City Economy in the Ilkhanid Era, The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 2019; 10(36): 59. magiran.com/p2085438
رسول جعفریان، ابوالفضل سلمانی گواری، "تاثیر موقعیت جغرافیایی تبریز بر اقتصاد شهر در عصر ایلخانان"، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 10، شماره 36 (1398): 59. magiran.com/p2085438
Rasul Jafarian, Abolfazl Salmani Govari, "The Effect of Tabriz Geographical Location on the City Economy in the Ilkhanid Era", The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research 10, no.36 (2019): 59. magiran.com/p2085438
رسول جعفریان، ابوالفضل سلمانی گواری، (1398). 'تاثیر موقعیت جغرافیایی تبریز بر اقتصاد شهر در عصر ایلخانان'، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 10(36)، صص.59. magiran.com/p2085438
Rasul Jafarian, Abolfazl Salmani Govari, (2019). 'The Effect of Tabriz Geographical Location on the City Economy in the Ilkhanid Era', The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 10(36), pp.59. magiran.com/p2085438
رسول جعفریان؛ ابوالفضل سلمانی گواری. "تاثیر موقعیت جغرافیایی تبریز بر اقتصاد شهر در عصر ایلخانان". فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 10 ،36 ، 1398، 59. magiran.com/p2085438
Rasul Jafarian; Abolfazl Salmani Govari. "The Effect of Tabriz Geographical Location on the City Economy in the Ilkhanid Era", The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 10, 36, 2019, 59. magiran.com/p2085438
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال