ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدنبی صالحی، نجمه حمید، کیومرث بشلیده، نسرین ارشدی، (1398). مقایسه اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر انعطاف پذیری شناختی و تکانشگری بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی شهر ایلام، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27(5)، 1-14. magiran.com/p2085663
Mohammadnabi Salehi, Najmeh Hamid, Kioumars Beshlideh, Nasrin Arshadi, (2019). Comparison of the Effectiveness of Holographic Reprocessing and Dialectical Behavioral Therapy on Cognitive Flexibility and Impulsivity among Depressed Patients with aSuicide Attempt in Ilam, Iran, Ilam University of Medical Science, 27(5), 1-14. magiran.com/p2085663
محمدنبی صالحی، نجمه حمید، کیومرث بشلیده، نسرین ارشدی، مقایسه اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر انعطاف پذیری شناختی و تکانشگری بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی شهر ایلام. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1398؛ 27(5): 1-14. magiran.com/p2085663
Mohammadnabi Salehi, Najmeh Hamid, Kioumars Beshlideh, Nasrin Arshadi, Comparison of the Effectiveness of Holographic Reprocessing and Dialectical Behavioral Therapy on Cognitive Flexibility and Impulsivity among Depressed Patients with aSuicide Attempt in Ilam, Iran, Ilam University of Medical Science, 2019; 27(5): 1-14. magiran.com/p2085663
محمدنبی صالحی، نجمه حمید، کیومرث بشلیده، نسرین ارشدی، "مقایسه اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر انعطاف پذیری شناختی و تکانشگری بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی شهر ایلام"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 27، شماره 5 (1398): 1-14. magiran.com/p2085663
Mohammadnabi Salehi, Najmeh Hamid, Kioumars Beshlideh, Nasrin Arshadi, "Comparison of the Effectiveness of Holographic Reprocessing and Dialectical Behavioral Therapy on Cognitive Flexibility and Impulsivity among Depressed Patients with aSuicide Attempt in Ilam, Iran", Ilam University of Medical Science 27, no.5 (2019): 1-14. magiran.com/p2085663
محمدنبی صالحی، نجمه حمید، کیومرث بشلیده، نسرین ارشدی، (1398). 'مقایسه اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر انعطاف پذیری شناختی و تکانشگری بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی شهر ایلام'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27(5)، صص.1-14. magiran.com/p2085663
Mohammadnabi Salehi, Najmeh Hamid, Kioumars Beshlideh, Nasrin Arshadi, (2019). 'Comparison of the Effectiveness of Holographic Reprocessing and Dialectical Behavioral Therapy on Cognitive Flexibility and Impulsivity among Depressed Patients with aSuicide Attempt in Ilam, Iran', Ilam University of Medical Science, 27(5), pp.1-14. magiran.com/p2085663
محمدنبی صالحی؛ نجمه حمید؛ کیومرث بشلیده؛ نسرین ارشدی. "مقایسه اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر انعطاف پذیری شناختی و تکانشگری بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی شهر ایلام". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27 ،5 ، 1398، 1-14. magiran.com/p2085663
Mohammadnabi Salehi; Najmeh Hamid; Kioumars Beshlideh; Nasrin Arshadi. "Comparison of the Effectiveness of Holographic Reprocessing and Dialectical Behavioral Therapy on Cognitive Flexibility and Impulsivity among Depressed Patients with aSuicide Attempt in Ilam, Iran", Ilam University of Medical Science, 27, 5, 2019, 1-14. magiran.com/p2085663
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال