ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمزه محمدی، سمیه فرهنگ دهقان، محمد باقر عبدالهی، مجتبی کلانتر، معصومه کایدانی، (1398). بررسی تاثیر روشنایی با شدت بالا بر شاخص های اسپرم در موش سوری، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 16(4)، 13-21. magiran.com/p2085708
Hamzeh Mohammadi, Somayeh Farhang Dehghan, Mohammad Bagher Abdollahi, Mojtaba Kalantar, Masomeh Kaydany, (2019). Effect of High Light Level on Sperm parameters in Mice, Iran Occupational Health, 16(4), 13-21. magiran.com/p2085708
حمزه محمدی، سمیه فرهنگ دهقان، محمد باقر عبدالهی، مجتبی کلانتر، معصومه کایدانی، بررسی تاثیر روشنایی با شدت بالا بر شاخص های اسپرم در موش سوری. دو ماهنامه سلامت کار ایران، 1398؛ 16(4): 13-21. magiran.com/p2085708
Hamzeh Mohammadi, Somayeh Farhang Dehghan, Mohammad Bagher Abdollahi, Mojtaba Kalantar, Masomeh Kaydany, Effect of High Light Level on Sperm parameters in Mice, Iran Occupational Health, 2019; 16(4): 13-21. magiran.com/p2085708
حمزه محمدی، سمیه فرهنگ دهقان، محمد باقر عبدالهی، مجتبی کلانتر، معصومه کایدانی، "بررسی تاثیر روشنایی با شدت بالا بر شاخص های اسپرم در موش سوری"، دو ماهنامه سلامت کار ایران 16، شماره 4 (1398): 13-21. magiran.com/p2085708
Hamzeh Mohammadi, Somayeh Farhang Dehghan, Mohammad Bagher Abdollahi, Mojtaba Kalantar, Masomeh Kaydany, "Effect of High Light Level on Sperm parameters in Mice", Iran Occupational Health 16, no.4 (2019): 13-21. magiran.com/p2085708
حمزه محمدی، سمیه فرهنگ دهقان، محمد باقر عبدالهی، مجتبی کلانتر، معصومه کایدانی، (1398). 'بررسی تاثیر روشنایی با شدت بالا بر شاخص های اسپرم در موش سوری'، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 16(4)، صص.13-21. magiran.com/p2085708
Hamzeh Mohammadi, Somayeh Farhang Dehghan, Mohammad Bagher Abdollahi, Mojtaba Kalantar, Masomeh Kaydany, (2019). 'Effect of High Light Level on Sperm parameters in Mice', Iran Occupational Health, 16(4), pp.13-21. magiran.com/p2085708
حمزه محمدی؛ سمیه فرهنگ دهقان؛ محمد باقر عبدالهی؛ مجتبی کلانتر؛ معصومه کایدانی. "بررسی تاثیر روشنایی با شدت بالا بر شاخص های اسپرم در موش سوری". دو ماهنامه سلامت کار ایران، 16 ،4 ، 1398، 13-21. magiran.com/p2085708
Hamzeh Mohammadi; Somayeh Farhang Dehghan; Mohammad Bagher Abdollahi; Mojtaba Kalantar; Masomeh Kaydany. "Effect of High Light Level on Sperm parameters in Mice", Iran Occupational Health, 16, 4, 2019, 13-21. magiran.com/p2085708
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال