ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعلی حسن زاده، مهدی امساکی، علی صفار، (1398). سنتز و بررسی خواص فوتوکاتالیستی نانو ذرات ZnO در اثر افزودن ZnWO4، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 13(51)، 31-41. magiran.com/p2085731
Seyed Ali Hasanzadeh, Mehdi Emsaki , Ali Saffar, (2019). Synthesis and study of photocatalytic properties of ZnO nanoparticles by the addition of ZnWO4, Advanced Prosesses in Materials Engineering, 13(51), 31-41. magiran.com/p2085731
سیدعلی حسن زاده، مهدی امساکی، علی صفار، سنتز و بررسی خواص فوتوکاتالیستی نانو ذرات ZnO در اثر افزودن ZnWO4. فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 1398؛ 13(51): 31-41. magiran.com/p2085731
Seyed Ali Hasanzadeh, Mehdi Emsaki , Ali Saffar, Synthesis and study of photocatalytic properties of ZnO nanoparticles by the addition of ZnWO4, Advanced Prosesses in Materials Engineering, 2019; 13(51): 31-41. magiran.com/p2085731
سیدعلی حسن زاده، مهدی امساکی، علی صفار، "سنتز و بررسی خواص فوتوکاتالیستی نانو ذرات ZnO در اثر افزودن ZnWO4"، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 13، شماره 51 (1398): 31-41. magiran.com/p2085731
Seyed Ali Hasanzadeh, Mehdi Emsaki , Ali Saffar, "Synthesis and study of photocatalytic properties of ZnO nanoparticles by the addition of ZnWO4", Advanced Prosesses in Materials Engineering 13, no.51 (2019): 31-41. magiran.com/p2085731
سیدعلی حسن زاده، مهدی امساکی، علی صفار، (1398). 'سنتز و بررسی خواص فوتوکاتالیستی نانو ذرات ZnO در اثر افزودن ZnWO4'، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 13(51)، صص.31-41. magiran.com/p2085731
Seyed Ali Hasanzadeh, Mehdi Emsaki , Ali Saffar, (2019). 'Synthesis and study of photocatalytic properties of ZnO nanoparticles by the addition of ZnWO4', Advanced Prosesses in Materials Engineering, 13(51), pp.31-41. magiran.com/p2085731
سیدعلی حسن زاده؛ مهدی امساکی؛ علی صفار. "سنتز و بررسی خواص فوتوکاتالیستی نانو ذرات ZnO در اثر افزودن ZnWO4". فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 13 ،51 ، 1398، 31-41. magiran.com/p2085731
Seyed Ali Hasanzadeh; Mehdi Emsaki ; Ali Saffar. "Synthesis and study of photocatalytic properties of ZnO nanoparticles by the addition of ZnWO4", Advanced Prosesses in Materials Engineering, 13, 51, 2019, 31-41. magiran.com/p2085731
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال