ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد باباخانی، اکبر صالحی، یحیی قائدی، سوسن کشاورز، (1398). جایگاه تربیت شهروندی در گفتمان های سیاسی بعداز انقلاب اسلامی ایران مطالعه موردی گفتمان های عدالت محوری و اعتدال، مجله دانش سیاسی، 15(2)، 347-368. magiran.com/p2085739
Sajad Babakhani , Akbar Salehi, Yahya Ghaedi, Sousan Keshavarz, (2019). the Place of Citizenship Education in Political Discourses after the Islamic Revolution of IranA Case Study: Justice oriented and Moderate Discourses, Political Knowlwdge, 15(2), 347-368. magiran.com/p2085739
سجاد باباخانی، اکبر صالحی، یحیی قائدی، سوسن کشاورز، جایگاه تربیت شهروندی در گفتمان های سیاسی بعداز انقلاب اسلامی ایران مطالعه موردی گفتمان های عدالت محوری و اعتدال. مجله دانش سیاسی، 1398؛ 15(2): 347-368. magiran.com/p2085739
Sajad Babakhani , Akbar Salehi, Yahya Ghaedi, Sousan Keshavarz, the Place of Citizenship Education in Political Discourses after the Islamic Revolution of IranA Case Study: Justice oriented and Moderate Discourses, Political Knowlwdge, 2019; 15(2): 347-368. magiran.com/p2085739
سجاد باباخانی، اکبر صالحی، یحیی قائدی، سوسن کشاورز، "جایگاه تربیت شهروندی در گفتمان های سیاسی بعداز انقلاب اسلامی ایران مطالعه موردی گفتمان های عدالت محوری و اعتدال"، مجله دانش سیاسی 15، شماره 2 (1398): 347-368. magiran.com/p2085739
Sajad Babakhani , Akbar Salehi, Yahya Ghaedi, Sousan Keshavarz, "the Place of Citizenship Education in Political Discourses after the Islamic Revolution of IranA Case Study: Justice oriented and Moderate Discourses", Political Knowlwdge 15, no.2 (2019): 347-368. magiran.com/p2085739
سجاد باباخانی، اکبر صالحی، یحیی قائدی، سوسن کشاورز، (1398). 'جایگاه تربیت شهروندی در گفتمان های سیاسی بعداز انقلاب اسلامی ایران مطالعه موردی گفتمان های عدالت محوری و اعتدال'، مجله دانش سیاسی، 15(2)، صص.347-368. magiran.com/p2085739
Sajad Babakhani , Akbar Salehi, Yahya Ghaedi, Sousan Keshavarz, (2019). 'the Place of Citizenship Education in Political Discourses after the Islamic Revolution of IranA Case Study: Justice oriented and Moderate Discourses', Political Knowlwdge, 15(2), pp.347-368. magiran.com/p2085739
سجاد باباخانی؛ اکبر صالحی؛ یحیی قائدی؛ سوسن کشاورز. "جایگاه تربیت شهروندی در گفتمان های سیاسی بعداز انقلاب اسلامی ایران مطالعه موردی گفتمان های عدالت محوری و اعتدال". مجله دانش سیاسی، 15 ،2 ، 1398، 347-368. magiran.com/p2085739
Sajad Babakhani ; Akbar Salehi; Yahya Ghaedi; Sousan Keshavarz. "the Place of Citizenship Education in Political Discourses after the Islamic Revolution of IranA Case Study: Justice oriented and Moderate Discourses", Political Knowlwdge, 15, 2, 2019, 347-368. magiran.com/p2085739
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال