ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوتراب علیرضایی، علیرضا خسروزاده، رضا تهرانی، غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی، (1397). تجزیه و تحلیل آثار عوامل اقتصاد کلان در مدیریت ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، فصلنامه راهبرد اقتصادی، 7(27)، 167-211. magiran.com/p2085865
Alireza Khosrowzadeh, Aboutorab Alirezaei, Reza Tehrani, Gholamreza Hashemzadeh Khourasgani, (2019). Analyzing The Effects of the Macroeconomics Determinants in Managing the Petrochemical Industry’s Investment Risk, Journal of Economic Strategy, 7(27), 167-211. magiran.com/p2085865
ابوتراب علیرضایی، علیرضا خسروزاده، رضا تهرانی، غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی، تجزیه و تحلیل آثار عوامل اقتصاد کلان در مدیریت ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی. فصلنامه راهبرد اقتصادی، 1397؛ 7(27): 167-211. magiran.com/p2085865
Alireza Khosrowzadeh, Aboutorab Alirezaei, Reza Tehrani, Gholamreza Hashemzadeh Khourasgani, Analyzing The Effects of the Macroeconomics Determinants in Managing the Petrochemical Industry’s Investment Risk, Journal of Economic Strategy, 2019; 7(27): 167-211. magiran.com/p2085865
ابوتراب علیرضایی، علیرضا خسروزاده، رضا تهرانی، غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی، "تجزیه و تحلیل آثار عوامل اقتصاد کلان در مدیریت ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی"، فصلنامه راهبرد اقتصادی 7، شماره 27 (1397): 167-211. magiran.com/p2085865
Alireza Khosrowzadeh, Aboutorab Alirezaei, Reza Tehrani, Gholamreza Hashemzadeh Khourasgani, "Analyzing The Effects of the Macroeconomics Determinants in Managing the Petrochemical Industry’s Investment Risk", Journal of Economic Strategy 7, no.27 (2019): 167-211. magiran.com/p2085865
ابوتراب علیرضایی، علیرضا خسروزاده، رضا تهرانی، غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی، (1397). 'تجزیه و تحلیل آثار عوامل اقتصاد کلان در مدیریت ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی'، فصلنامه راهبرد اقتصادی، 7(27)، صص.167-211. magiran.com/p2085865
Alireza Khosrowzadeh, Aboutorab Alirezaei, Reza Tehrani, Gholamreza Hashemzadeh Khourasgani, (2019). 'Analyzing The Effects of the Macroeconomics Determinants in Managing the Petrochemical Industry’s Investment Risk', Journal of Economic Strategy, 7(27), pp.167-211. magiran.com/p2085865
ابوتراب علیرضایی؛ علیرضا خسروزاده؛ رضا تهرانی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی. "تجزیه و تحلیل آثار عوامل اقتصاد کلان در مدیریت ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی". فصلنامه راهبرد اقتصادی، 7 ،27 ، 1397، 167-211. magiran.com/p2085865
Alireza Khosrowzadeh; Aboutorab Alirezaei; Reza Tehrani; Gholamreza Hashemzadeh Khourasgani. "Analyzing The Effects of the Macroeconomics Determinants in Managing the Petrochemical Industry’s Investment Risk", Journal of Economic Strategy, 7, 27, 2019, 167-211. magiran.com/p2085865
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال