ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Amin Falamaki, Soheil Ghareh, Mehdi Homaee, Alireza Hamtaeipour Shirazifard, Sajjad Abedpour, Sattar Kiani, Najmeh Mousavi, Majid Rezaei, Mehran Taghizadeh Motlagh, Mostafa Dehbozorgi, Ali Nouri, (2020). Laboratory Shear Strength Measurements of Municipal Solid Waste at Room and Simulated In Situ Landfill Temperature, Barmshoor Landfill, Iran, International Journal of Civil Engineering, 18(2), 185-197. magiran.com/p2085890
Amin Falamaki, Soheil Ghareh, Mehdi Homaee, Alireza Hamtaeipour Shirazifard, Sajjad Abedpour, Sattar Kiani, Najmeh Mousavi, Majid Rezaei, Mehran Taghizadeh Motlagh, Mostafa Dehbozorgi, Ali Nouri, Laboratory Shear Strength Measurements of Municipal Solid Waste at Room and Simulated In Situ Landfill Temperature, Barmshoor Landfill, Iran, International Journal of Civil Engineering, 2020; 18(2): 185-197. magiran.com/p2085890
Amin Falamaki, Soheil Ghareh, Mehdi Homaee, Alireza Hamtaeipour Shirazifard, Sajjad Abedpour, Sattar Kiani, Najmeh Mousavi, Majid Rezaei, Mehran Taghizadeh Motlagh, Mostafa Dehbozorgi, Ali Nouri, "Laboratory Shear Strength Measurements of Municipal Solid Waste at Room and Simulated In Situ Landfill Temperature, Barmshoor Landfill, Iran", International Journal of Civil Engineering 18, no.2 (2020): 185-197. magiran.com/p2085890
Amin Falamaki, Soheil Ghareh, Mehdi Homaee, Alireza Hamtaeipour Shirazifard, Sajjad Abedpour, Sattar Kiani, Najmeh Mousavi, Majid Rezaei, Mehran Taghizadeh Motlagh, Mostafa Dehbozorgi, Ali Nouri, (2020). 'Laboratory Shear Strength Measurements of Municipal Solid Waste at Room and Simulated In Situ Landfill Temperature, Barmshoor Landfill, Iran', International Journal of Civil Engineering, 18(2), pp.185-197. magiran.com/p2085890
Amin Falamaki; Soheil Ghareh; Mehdi Homaee; Alireza Hamtaeipour Shirazifard; Sajjad Abedpour; Sattar Kiani; Najmeh Mousavi; Majid Rezaei; Mehran Taghizadeh Motlagh; Mostafa Dehbozorgi; Ali Nouri. "Laboratory Shear Strength Measurements of Municipal Solid Waste at Room and Simulated In Situ Landfill Temperature, Barmshoor Landfill, Iran", International Journal of Civil Engineering, 18, 2, 2020, 185-197. magiran.com/p2085890
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال