ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد خدادادی سنگده، خدابخش احمدی، (1398). ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه خانواده سالم نظامی ایرانی (IMHFQ)، مجله روانشناسی نظامی، 10(39)، 5-14. magiran.com/p2086156
Javad Khodadadi , Khodabakhsh Ahmadi, (2019). Construction and Validation of the Iranian Military Family Health Questionnaire, , 10(39), 5-14. magiran.com/p2086156
جواد خدادادی سنگده، خدابخش احمدی، ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه خانواده سالم نظامی ایرانی (IMHFQ). مجله روانشناسی نظامی، 1398؛ 10(39): 5-14. magiran.com/p2086156
Javad Khodadadi , Khodabakhsh Ahmadi, Construction and Validation of the Iranian Military Family Health Questionnaire, , 2019; 10(39): 5-14. magiran.com/p2086156
جواد خدادادی سنگده، خدابخش احمدی، "ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه خانواده سالم نظامی ایرانی (IMHFQ)"، مجله روانشناسی نظامی 10، شماره 39 (1398): 5-14. magiran.com/p2086156
Javad Khodadadi , Khodabakhsh Ahmadi, "Construction and Validation of the Iranian Military Family Health Questionnaire", 10, no.39 (2019): 5-14. magiran.com/p2086156
جواد خدادادی سنگده، خدابخش احمدی، (1398). 'ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه خانواده سالم نظامی ایرانی (IMHFQ)'، مجله روانشناسی نظامی، 10(39)، صص.5-14. magiran.com/p2086156
Javad Khodadadi , Khodabakhsh Ahmadi, (2019). 'Construction and Validation of the Iranian Military Family Health Questionnaire', , 10(39), pp.5-14. magiran.com/p2086156
جواد خدادادی سنگده؛ خدابخش احمدی. "ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه خانواده سالم نظامی ایرانی (IMHFQ)". مجله روانشناسی نظامی، 10 ،39 ، 1398، 5-14. magiran.com/p2086156
Javad Khodadadi ; Khodabakhsh Ahmadi. "Construction and Validation of the Iranian Military Family Health Questionnaire", , 10, 39, 2019, 5-14. magiran.com/p2086156
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال