ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد نقدی، جواد اسماعیلی، محمدباقر محمدزاده، (1398). تبیین حسابداری کلان با تاکید بر اهمیت داده های حسابداری در الگو سازی تورم، فصلنامه دانش حسابداری، 10(39)، 215-242. magiran.com/p2086439
Sajad Naghdi, Javad Esmaeili , Mohammad Bagher Mohhamadzadeh, (2020). Macro-accounting Explanation with Emphasis on the Importance of Accounting Data in Inflation Modeling, Journal of Accounting Knowledge, 10(39), 215-242. magiran.com/p2086439
سجاد نقدی، جواد اسماعیلی، محمدباقر محمدزاده، تبیین حسابداری کلان با تاکید بر اهمیت داده های حسابداری در الگو سازی تورم. فصلنامه دانش حسابداری، 1398؛ 10(39): 215-242. magiran.com/p2086439
Sajad Naghdi, Javad Esmaeili , Mohammad Bagher Mohhamadzadeh, Macro-accounting Explanation with Emphasis on the Importance of Accounting Data in Inflation Modeling, Journal of Accounting Knowledge, 2020; 10(39): 215-242. magiran.com/p2086439
سجاد نقدی، جواد اسماعیلی، محمدباقر محمدزاده، "تبیین حسابداری کلان با تاکید بر اهمیت داده های حسابداری در الگو سازی تورم"، فصلنامه دانش حسابداری 10، شماره 39 (1398): 215-242. magiran.com/p2086439
Sajad Naghdi, Javad Esmaeili , Mohammad Bagher Mohhamadzadeh, "Macro-accounting Explanation with Emphasis on the Importance of Accounting Data in Inflation Modeling", Journal of Accounting Knowledge 10, no.39 (2020): 215-242. magiran.com/p2086439
سجاد نقدی، جواد اسماعیلی، محمدباقر محمدزاده، (1398). 'تبیین حسابداری کلان با تاکید بر اهمیت داده های حسابداری در الگو سازی تورم'، فصلنامه دانش حسابداری، 10(39)، صص.215-242. magiran.com/p2086439
Sajad Naghdi, Javad Esmaeili , Mohammad Bagher Mohhamadzadeh, (2020). 'Macro-accounting Explanation with Emphasis on the Importance of Accounting Data in Inflation Modeling', Journal of Accounting Knowledge, 10(39), pp.215-242. magiran.com/p2086439
سجاد نقدی؛ جواد اسماعیلی؛ محمدباقر محمدزاده. "تبیین حسابداری کلان با تاکید بر اهمیت داده های حسابداری در الگو سازی تورم". فصلنامه دانش حسابداری، 10 ،39 ، 1398، 215-242. magiran.com/p2086439
Sajad Naghdi; Javad Esmaeili ; Mohammad Bagher Mohhamadzadeh. "Macro-accounting Explanation with Emphasis on the Importance of Accounting Data in Inflation Modeling", Journal of Accounting Knowledge, 10, 39, 2020, 215-242. magiran.com/p2086439
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال