ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن رضایی، علیرضا زراسوندی، مجید حیدری، علی اژدری، (1398). زمین شیمی فلزات سنگین در چشمه های شور استان خوزستان به منظور ردیابی پتانسیل آلایندگی منابع آب استان خوزستان و خلیج فارس، مجله علوم و فنون دریایی، 18(3)، 75-87. magiran.com/p2086466
Mohsen Rezaei , Alireza Zarasvandi, Majid Heidari, Ali Azhdari, (2019). Geochemistry of heavy metals in brine springs of Khouzestan province: Tracing of pollution potential of water resources and Persian Gulf, Journal of Marine Science and Technology, 18(3), 75-87. magiran.com/p2086466
محسن رضایی، علیرضا زراسوندی، مجید حیدری، علی اژدری، زمین شیمی فلزات سنگین در چشمه های شور استان خوزستان به منظور ردیابی پتانسیل آلایندگی منابع آب استان خوزستان و خلیج فارس. مجله علوم و فنون دریایی، 1398؛ 18(3): 75-87. magiran.com/p2086466
Mohsen Rezaei , Alireza Zarasvandi, Majid Heidari, Ali Azhdari, Geochemistry of heavy metals in brine springs of Khouzestan province: Tracing of pollution potential of water resources and Persian Gulf, Journal of Marine Science and Technology, 2019; 18(3): 75-87. magiran.com/p2086466
محسن رضایی، علیرضا زراسوندی، مجید حیدری، علی اژدری، "زمین شیمی فلزات سنگین در چشمه های شور استان خوزستان به منظور ردیابی پتانسیل آلایندگی منابع آب استان خوزستان و خلیج فارس"، مجله علوم و فنون دریایی 18، شماره 3 (1398): 75-87. magiran.com/p2086466
Mohsen Rezaei , Alireza Zarasvandi, Majid Heidari, Ali Azhdari, "Geochemistry of heavy metals in brine springs of Khouzestan province: Tracing of pollution potential of water resources and Persian Gulf", Journal of Marine Science and Technology 18, no.3 (2019): 75-87. magiran.com/p2086466
محسن رضایی، علیرضا زراسوندی، مجید حیدری، علی اژدری، (1398). 'زمین شیمی فلزات سنگین در چشمه های شور استان خوزستان به منظور ردیابی پتانسیل آلایندگی منابع آب استان خوزستان و خلیج فارس'، مجله علوم و فنون دریایی، 18(3)، صص.75-87. magiran.com/p2086466
Mohsen Rezaei , Alireza Zarasvandi, Majid Heidari, Ali Azhdari, (2019). 'Geochemistry of heavy metals in brine springs of Khouzestan province: Tracing of pollution potential of water resources and Persian Gulf', Journal of Marine Science and Technology, 18(3), pp.75-87. magiran.com/p2086466
محسن رضایی؛ علیرضا زراسوندی؛ مجید حیدری؛ علی اژدری. "زمین شیمی فلزات سنگین در چشمه های شور استان خوزستان به منظور ردیابی پتانسیل آلایندگی منابع آب استان خوزستان و خلیج فارس". مجله علوم و فنون دریایی، 18 ،3 ، 1398، 75-87. magiran.com/p2086466
Mohsen Rezaei ; Alireza Zarasvandi; Majid Heidari; Ali Azhdari. "Geochemistry of heavy metals in brine springs of Khouzestan province: Tracing of pollution potential of water resources and Persian Gulf", Journal of Marine Science and Technology, 18, 3, 2019, 75-87. magiran.com/p2086466
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال