ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم بقایی، یاسر مرادی، وحیده سادات مجیدی، (1398). بررسی تاثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بخش های مراقبت قلبی مراکز آموزشی درمانی ارومیه 97- 1396، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(9)، 674-689. magiran.com/p2086544
Rahim Baghaei, Yaser Moradi, Vahideh Sadat Majidi, (2019). THE EFFECT OF SLEEP HYGIENE EDUCATION ON SLEEP QUALITY OF PATIENTS WITH HEART FAILURE HOSPITALIZED IN CARDIAC CARE UNITS OF URMIA TEACHING HOSPITALS 2017-2018, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(9), 674-689. magiran.com/p2086544
رحیم بقایی، یاسر مرادی، وحیده سادات مجیدی، بررسی تاثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بخش های مراقبت قلبی مراکز آموزشی درمانی ارومیه 97- 1396. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1398؛ 17(9): 674-689. magiran.com/p2086544
Rahim Baghaei, Yaser Moradi, Vahideh Sadat Majidi, THE EFFECT OF SLEEP HYGIENE EDUCATION ON SLEEP QUALITY OF PATIENTS WITH HEART FAILURE HOSPITALIZED IN CARDIAC CARE UNITS OF URMIA TEACHING HOSPITALS 2017-2018, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2019; 17(9): 674-689. magiran.com/p2086544
رحیم بقایی، یاسر مرادی، وحیده سادات مجیدی، "بررسی تاثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بخش های مراقبت قلبی مراکز آموزشی درمانی ارومیه 97- 1396"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 17، شماره 9 (1398): 674-689. magiran.com/p2086544
Rahim Baghaei, Yaser Moradi, Vahideh Sadat Majidi, "THE EFFECT OF SLEEP HYGIENE EDUCATION ON SLEEP QUALITY OF PATIENTS WITH HEART FAILURE HOSPITALIZED IN CARDIAC CARE UNITS OF URMIA TEACHING HOSPITALS 2017-2018", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 17, no.9 (2019): 674-689. magiran.com/p2086544
رحیم بقایی، یاسر مرادی، وحیده سادات مجیدی، (1398). 'بررسی تاثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بخش های مراقبت قلبی مراکز آموزشی درمانی ارومیه 97- 1396'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(9)، صص.674-689. magiran.com/p2086544
Rahim Baghaei, Yaser Moradi, Vahideh Sadat Majidi, (2019). 'THE EFFECT OF SLEEP HYGIENE EDUCATION ON SLEEP QUALITY OF PATIENTS WITH HEART FAILURE HOSPITALIZED IN CARDIAC CARE UNITS OF URMIA TEACHING HOSPITALS 2017-2018', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(9), pp.674-689. magiran.com/p2086544
رحیم بقایی؛ یاسر مرادی؛ وحیده سادات مجیدی. "بررسی تاثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بخش های مراقبت قلبی مراکز آموزشی درمانی ارومیه 97- 1396". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17 ،9 ، 1398، 674-689. magiran.com/p2086544
Rahim Baghaei; Yaser Moradi; Vahideh Sadat Majidi. "THE EFFECT OF SLEEP HYGIENE EDUCATION ON SLEEP QUALITY OF PATIENTS WITH HEART FAILURE HOSPITALIZED IN CARDIAC CARE UNITS OF URMIA TEACHING HOSPITALS 2017-2018", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17, 9, 2019, 674-689. magiran.com/p2086544
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال