ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا میکاییل، محمد عطایی، فرهنگ سرشکی، امیر جعفرپور، (1398). تحلیل عددی حفر تونل‏های بزرگ مقطع و ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از افت سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: تونل راه آهن کوهین محور قزوین- رشت)، مجله پژوهش های عمران و محیط زیست، 5(1)، 89-103. magiran.com/p2086821
Reza Mikaeil , Mohammad Ataei, Farhang Sereshki, Amir Jafarpour, (2019). Evaluation of the Environmental Impacts of Groundwater Levels Drop Due to the Excava-tion of Large-Scale Tunnels (Case Study: Kouhin Rail-Way Tunnel), Civil and Environmental Researches, 5(1), 89-103. magiran.com/p2086821
رضا میکاییل، محمد عطایی، فرهنگ سرشکی، امیر جعفرپور، تحلیل عددی حفر تونل‏های بزرگ مقطع و ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از افت سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: تونل راه آهن کوهین محور قزوین- رشت). مجله پژوهش های عمران و محیط زیست، 1398؛ 5(1): 89-103. magiran.com/p2086821
Reza Mikaeil , Mohammad Ataei, Farhang Sereshki, Amir Jafarpour, Evaluation of the Environmental Impacts of Groundwater Levels Drop Due to the Excava-tion of Large-Scale Tunnels (Case Study: Kouhin Rail-Way Tunnel), Civil and Environmental Researches, 2019; 5(1): 89-103. magiran.com/p2086821
رضا میکاییل، محمد عطایی، فرهنگ سرشکی، امیر جعفرپور، "تحلیل عددی حفر تونل‏های بزرگ مقطع و ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از افت سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: تونل راه آهن کوهین محور قزوین- رشت)"، مجله پژوهش های عمران و محیط زیست 5، شماره 1 (1398): 89-103. magiran.com/p2086821
Reza Mikaeil , Mohammad Ataei, Farhang Sereshki, Amir Jafarpour, "Evaluation of the Environmental Impacts of Groundwater Levels Drop Due to the Excava-tion of Large-Scale Tunnels (Case Study: Kouhin Rail-Way Tunnel)", Civil and Environmental Researches 5, no.1 (2019): 89-103. magiran.com/p2086821
رضا میکاییل، محمد عطایی، فرهنگ سرشکی، امیر جعفرپور، (1398). 'تحلیل عددی حفر تونل‏های بزرگ مقطع و ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از افت سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: تونل راه آهن کوهین محور قزوین- رشت)'، مجله پژوهش های عمران و محیط زیست، 5(1)، صص.89-103. magiran.com/p2086821
Reza Mikaeil , Mohammad Ataei, Farhang Sereshki, Amir Jafarpour, (2019). 'Evaluation of the Environmental Impacts of Groundwater Levels Drop Due to the Excava-tion of Large-Scale Tunnels (Case Study: Kouhin Rail-Way Tunnel)', Civil and Environmental Researches, 5(1), pp.89-103. magiran.com/p2086821
رضا میکاییل؛ محمد عطایی؛ فرهنگ سرشکی؛ امیر جعفرپور. "تحلیل عددی حفر تونل‏های بزرگ مقطع و ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از افت سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: تونل راه آهن کوهین محور قزوین- رشت)". مجله پژوهش های عمران و محیط زیست، 5 ،1 ، 1398، 89-103. magiran.com/p2086821
Reza Mikaeil ; Mohammad Ataei; Farhang Sereshki; Amir Jafarpour. "Evaluation of the Environmental Impacts of Groundwater Levels Drop Due to the Excava-tion of Large-Scale Tunnels (Case Study: Kouhin Rail-Way Tunnel)", Civil and Environmental Researches, 5, 1, 2019, 89-103. magiran.com/p2086821
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال