ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی اکبری، مریم مهرعلی، نادر سیدامیری، مژگان دانش، قاسم رمضانپور نرگسی، (1398). تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر وفاداری مشتری و جایگاه برند: نقش میانجی ارزش مشتری، نشریه گردشگری و توسعه، 8(4)، 1-22. magiran.com/p2086833
Morteza Akbari , Maryam Mehrali, Nader Seyyedamiri, Mozhgan Danesh, Ghasem Ramezanpour Nargesi, (2019). The Effect of Corporate Social Responsibility on Customer Loyalty and Brand Position: The mediating role of Customer Value, Journal of tourism and development, 8(4), 1-22. magiran.com/p2086833
مرتضی اکبری، مریم مهرعلی، نادر سیدامیری، مژگان دانش، قاسم رمضانپور نرگسی، تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر وفاداری مشتری و جایگاه برند: نقش میانجی ارزش مشتری. نشریه گردشگری و توسعه، 1398؛ 8(4): 1-22. magiran.com/p2086833
Morteza Akbari , Maryam Mehrali, Nader Seyyedamiri, Mozhgan Danesh, Ghasem Ramezanpour Nargesi, The Effect of Corporate Social Responsibility on Customer Loyalty and Brand Position: The mediating role of Customer Value, Journal of tourism and development, 2019; 8(4): 1-22. magiran.com/p2086833
مرتضی اکبری، مریم مهرعلی، نادر سیدامیری، مژگان دانش، قاسم رمضانپور نرگسی، "تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر وفاداری مشتری و جایگاه برند: نقش میانجی ارزش مشتری"، نشریه گردشگری و توسعه 8، شماره 4 (1398): 1-22. magiran.com/p2086833
Morteza Akbari , Maryam Mehrali, Nader Seyyedamiri, Mozhgan Danesh, Ghasem Ramezanpour Nargesi, "The Effect of Corporate Social Responsibility on Customer Loyalty and Brand Position: The mediating role of Customer Value", Journal of tourism and development 8, no.4 (2019): 1-22. magiran.com/p2086833
مرتضی اکبری، مریم مهرعلی، نادر سیدامیری، مژگان دانش، قاسم رمضانپور نرگسی، (1398). 'تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر وفاداری مشتری و جایگاه برند: نقش میانجی ارزش مشتری'، نشریه گردشگری و توسعه، 8(4)، صص.1-22. magiran.com/p2086833
Morteza Akbari , Maryam Mehrali, Nader Seyyedamiri, Mozhgan Danesh, Ghasem Ramezanpour Nargesi, (2019). 'The Effect of Corporate Social Responsibility on Customer Loyalty and Brand Position: The mediating role of Customer Value', Journal of tourism and development, 8(4), pp.1-22. magiran.com/p2086833
مرتضی اکبری؛ مریم مهرعلی؛ نادر سیدامیری؛ مژگان دانش؛ قاسم رمضانپور نرگسی. "تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر وفاداری مشتری و جایگاه برند: نقش میانجی ارزش مشتری". نشریه گردشگری و توسعه، 8 ،4 ، 1398، 1-22. magiran.com/p2086833
Morteza Akbari ; Maryam Mehrali; Nader Seyyedamiri; Mozhgan Danesh; Ghasem Ramezanpour Nargesi. "The Effect of Corporate Social Responsibility on Customer Loyalty and Brand Position: The mediating role of Customer Value", Journal of tourism and development, 8, 4, 2019, 1-22. magiran.com/p2086833
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال