ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیما سلطانی نژاد، حمیدرضا ایرانی، مرتضی سلطانی، حمیدرضا یزدانی، (1398). روند جهانی پژوهش در حوزه کانال های توزیع گردشگری: یک تحلیل کتاب سنجی، نشریه گردشگری و توسعه، 8(4)، 59-81. magiran.com/p2086836
Nima Soltaninezhad , Hamidreza Irani, Morteza Soltani, Hamidreza Yazdani, (2019). Global trend of research in the field of tourism distribution channels: a bibliometric analysis, Journal of tourism and development, 8(4), 59-81. magiran.com/p2086836
نیما سلطانی نژاد، حمیدرضا ایرانی، مرتضی سلطانی، حمیدرضا یزدانی، روند جهانی پژوهش در حوزه کانال های توزیع گردشگری: یک تحلیل کتاب سنجی. نشریه گردشگری و توسعه، 1398؛ 8(4): 59-81. magiran.com/p2086836
Nima Soltaninezhad , Hamidreza Irani, Morteza Soltani, Hamidreza Yazdani, Global trend of research in the field of tourism distribution channels: a bibliometric analysis, Journal of tourism and development, 2019; 8(4): 59-81. magiran.com/p2086836
نیما سلطانی نژاد، حمیدرضا ایرانی، مرتضی سلطانی، حمیدرضا یزدانی، "روند جهانی پژوهش در حوزه کانال های توزیع گردشگری: یک تحلیل کتاب سنجی"، نشریه گردشگری و توسعه 8، شماره 4 (1398): 59-81. magiran.com/p2086836
Nima Soltaninezhad , Hamidreza Irani, Morteza Soltani, Hamidreza Yazdani, "Global trend of research in the field of tourism distribution channels: a bibliometric analysis", Journal of tourism and development 8, no.4 (2019): 59-81. magiran.com/p2086836
نیما سلطانی نژاد، حمیدرضا ایرانی، مرتضی سلطانی، حمیدرضا یزدانی، (1398). 'روند جهانی پژوهش در حوزه کانال های توزیع گردشگری: یک تحلیل کتاب سنجی'، نشریه گردشگری و توسعه، 8(4)، صص.59-81. magiran.com/p2086836
Nima Soltaninezhad , Hamidreza Irani, Morteza Soltani, Hamidreza Yazdani, (2019). 'Global trend of research in the field of tourism distribution channels: a bibliometric analysis', Journal of tourism and development, 8(4), pp.59-81. magiran.com/p2086836
نیما سلطانی نژاد؛ حمیدرضا ایرانی؛ مرتضی سلطانی؛ حمیدرضا یزدانی. "روند جهانی پژوهش در حوزه کانال های توزیع گردشگری: یک تحلیل کتاب سنجی". نشریه گردشگری و توسعه، 8 ،4 ، 1398، 59-81. magiran.com/p2086836
Nima Soltaninezhad ; Hamidreza Irani; Morteza Soltani; Hamidreza Yazdani. "Global trend of research in the field of tourism distribution channels: a bibliometric analysis", Journal of tourism and development, 8, 4, 2019, 59-81. magiran.com/p2086836
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال