ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیلوفر مایلی برجلویی، جواد علیمحمدی اردکانی، (1398). تحلیل بینامتنی متن و نگاره های نسخه خطی 996ه. ق دیوان جیبی اکبرشاه، فصلنامه نگره، 14(51)، 5-21. magiran.com/p2087062
Niloofar Mayeli Borjlooe, Javad Alimohammadi Ardakani , (2019). Intertextual Analysis of Miniatures and Poems of Akbar Shah’s 996 AH Pocket Manuscript of the Divan of Anvari, Negareh journal, 14(51), 5-21. magiran.com/p2087062
نیلوفر مایلی برجلویی، جواد علیمحمدی اردکانی، تحلیل بینامتنی متن و نگاره های نسخه خطی 996ه. ق دیوان جیبی اکبرشاه. فصلنامه نگره، 1398؛ 14(51): 5-21. magiran.com/p2087062
Niloofar Mayeli Borjlooe, Javad Alimohammadi Ardakani , Intertextual Analysis of Miniatures and Poems of Akbar Shah’s 996 AH Pocket Manuscript of the Divan of Anvari, Negareh journal, 2019; 14(51): 5-21. magiran.com/p2087062
نیلوفر مایلی برجلویی، جواد علیمحمدی اردکانی، "تحلیل بینامتنی متن و نگاره های نسخه خطی 996ه. ق دیوان جیبی اکبرشاه"، فصلنامه نگره 14، شماره 51 (1398): 5-21. magiran.com/p2087062
Niloofar Mayeli Borjlooe, Javad Alimohammadi Ardakani , "Intertextual Analysis of Miniatures and Poems of Akbar Shah’s 996 AH Pocket Manuscript of the Divan of Anvari", Negareh journal 14, no.51 (2019): 5-21. magiran.com/p2087062
نیلوفر مایلی برجلویی، جواد علیمحمدی اردکانی، (1398). 'تحلیل بینامتنی متن و نگاره های نسخه خطی 996ه. ق دیوان جیبی اکبرشاه'، فصلنامه نگره، 14(51)، صص.5-21. magiran.com/p2087062
Niloofar Mayeli Borjlooe, Javad Alimohammadi Ardakani , (2019). 'Intertextual Analysis of Miniatures and Poems of Akbar Shah’s 996 AH Pocket Manuscript of the Divan of Anvari', Negareh journal, 14(51), pp.5-21. magiran.com/p2087062
نیلوفر مایلی برجلویی؛ جواد علیمحمدی اردکانی. "تحلیل بینامتنی متن و نگاره های نسخه خطی 996ه. ق دیوان جیبی اکبرشاه". فصلنامه نگره، 14 ،51 ، 1398، 5-21. magiran.com/p2087062
Niloofar Mayeli Borjlooe; Javad Alimohammadi Ardakani . "Intertextual Analysis of Miniatures and Poems of Akbar Shah’s 996 AH Pocket Manuscript of the Divan of Anvari", Negareh journal, 14, 51, 2019, 5-21. magiran.com/p2087062
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال