ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی وندشعاری، اکرم بخشی، عبدالله میرزایی، (1398). مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های کردی خراسان با منطقه کردستان، فصلنامه نگره، 14(51)، 36-51. magiran.com/p2087064
Ali Vandshoari , Akram Bakhshi, Abdollah Mirzaei, (2019). A Comparative Study of the Structure of Design and Pattern of Kurdi Carpets of Khorasan with Carpets from Kurdistan Area, Negareh journal, 14(51), 36-51. magiran.com/p2087064
علی وندشعاری، اکرم بخشی، عبدالله میرزایی، مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های کردی خراسان با منطقه کردستان. فصلنامه نگره، 1398؛ 14(51): 36-51. magiran.com/p2087064
Ali Vandshoari , Akram Bakhshi, Abdollah Mirzaei, A Comparative Study of the Structure of Design and Pattern of Kurdi Carpets of Khorasan with Carpets from Kurdistan Area, Negareh journal, 2019; 14(51): 36-51. magiran.com/p2087064
علی وندشعاری، اکرم بخشی، عبدالله میرزایی، "مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های کردی خراسان با منطقه کردستان"، فصلنامه نگره 14، شماره 51 (1398): 36-51. magiran.com/p2087064
Ali Vandshoari , Akram Bakhshi, Abdollah Mirzaei, "A Comparative Study of the Structure of Design and Pattern of Kurdi Carpets of Khorasan with Carpets from Kurdistan Area", Negareh journal 14, no.51 (2019): 36-51. magiran.com/p2087064
علی وندشعاری، اکرم بخشی، عبدالله میرزایی، (1398). 'مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های کردی خراسان با منطقه کردستان'، فصلنامه نگره، 14(51)، صص.36-51. magiran.com/p2087064
Ali Vandshoari , Akram Bakhshi, Abdollah Mirzaei, (2019). 'A Comparative Study of the Structure of Design and Pattern of Kurdi Carpets of Khorasan with Carpets from Kurdistan Area', Negareh journal, 14(51), pp.36-51. magiran.com/p2087064
علی وندشعاری؛ اکرم بخشی؛ عبدالله میرزایی. "مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های کردی خراسان با منطقه کردستان". فصلنامه نگره، 14 ،51 ، 1398، 36-51. magiran.com/p2087064
Ali Vandshoari ; Akram Bakhshi; Abdollah Mirzaei. "A Comparative Study of the Structure of Design and Pattern of Kurdi Carpets of Khorasan with Carpets from Kurdistan Area", Negareh journal, 14, 51, 2019, 36-51. magiran.com/p2087064
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال