ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید دهشتی، مهدی خوش نژاد، محمد منان رئیسی، (1398). روشی نو در ترسیم نقش مایه های گره ده تند و کند، فصلنامه نگره، 14(51)، 53-63. magiran.com/p2087065
Majid Deheshti, Mahdi Khosh Nejad, Mohammad Mannan Raeesi , (2019). A New Method for Depicting the Motifs of Acute and Obtuse 10 Point Girih, Negareh journal, 14(51), 53-63. magiran.com/p2087065
مجید دهشتی، مهدی خوش نژاد، محمد منان رئیسی، روشی نو در ترسیم نقش مایه های گره ده تند و کند. فصلنامه نگره، 1398؛ 14(51): 53-63. magiran.com/p2087065
Majid Deheshti, Mahdi Khosh Nejad, Mohammad Mannan Raeesi , A New Method for Depicting the Motifs of Acute and Obtuse 10 Point Girih, Negareh journal, 2019; 14(51): 53-63. magiran.com/p2087065
مجید دهشتی، مهدی خوش نژاد، محمد منان رئیسی، "روشی نو در ترسیم نقش مایه های گره ده تند و کند"، فصلنامه نگره 14، شماره 51 (1398): 53-63. magiran.com/p2087065
Majid Deheshti, Mahdi Khosh Nejad, Mohammad Mannan Raeesi , "A New Method for Depicting the Motifs of Acute and Obtuse 10 Point Girih", Negareh journal 14, no.51 (2019): 53-63. magiran.com/p2087065
مجید دهشتی، مهدی خوش نژاد، محمد منان رئیسی، (1398). 'روشی نو در ترسیم نقش مایه های گره ده تند و کند'، فصلنامه نگره، 14(51)، صص.53-63. magiran.com/p2087065
Majid Deheshti, Mahdi Khosh Nejad, Mohammad Mannan Raeesi , (2019). 'A New Method for Depicting the Motifs of Acute and Obtuse 10 Point Girih', Negareh journal, 14(51), pp.53-63. magiran.com/p2087065
مجید دهشتی؛ مهدی خوش نژاد؛ محمد منان رئیسی. "روشی نو در ترسیم نقش مایه های گره ده تند و کند". فصلنامه نگره، 14 ،51 ، 1398، 53-63. magiran.com/p2087065
Majid Deheshti; Mahdi Khosh Nejad; Mohammad Mannan Raeesi . "A New Method for Depicting the Motifs of Acute and Obtuse 10 Point Girih", Negareh journal, 14, 51, 2019, 53-63. magiran.com/p2087065
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال