ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد رضا فتحی، محمد حسین سلیمانی سروستانی، میلاد آقایی، احمد جعفر نژاد، (1398). بررسی همراستایی زنجیره تامین شرکت با محصولات آن با استفاده از روش تحلیل توسعه ای چانگ، مجله اندیشه آماد، 18(70)، 21-48. magiran.com/p2087203
Mohammad Reza Fathi , Mohammad Hossein Soleymani Sarvestani, Milad Aghaee, Ahmad Jafarnejad, (2020). Investigating the alignment of supply chain of a company with its products using developmental analysis method (Chang: case study), , 18(70), 21-48. magiran.com/p2087203
محمد رضا فتحی، محمد حسین سلیمانی سروستانی، میلاد آقایی، احمد جعفر نژاد، بررسی همراستایی زنجیره تامین شرکت با محصولات آن با استفاده از روش تحلیل توسعه ای چانگ. مجله اندیشه آماد، 1398؛ 18(70): 21-48. magiran.com/p2087203
Mohammad Reza Fathi , Mohammad Hossein Soleymani Sarvestani, Milad Aghaee, Ahmad Jafarnejad, Investigating the alignment of supply chain of a company with its products using developmental analysis method (Chang: case study), , 2020; 18(70): 21-48. magiran.com/p2087203
محمد رضا فتحی، محمد حسین سلیمانی سروستانی، میلاد آقایی، احمد جعفر نژاد، "بررسی همراستایی زنجیره تامین شرکت با محصولات آن با استفاده از روش تحلیل توسعه ای چانگ"، مجله اندیشه آماد 18، شماره 70 (1398): 21-48. magiran.com/p2087203
Mohammad Reza Fathi , Mohammad Hossein Soleymani Sarvestani, Milad Aghaee, Ahmad Jafarnejad, "Investigating the alignment of supply chain of a company with its products using developmental analysis method (Chang: case study)", 18, no.70 (2020): 21-48. magiran.com/p2087203
محمد رضا فتحی، محمد حسین سلیمانی سروستانی، میلاد آقایی، احمد جعفر نژاد، (1398). 'بررسی همراستایی زنجیره تامین شرکت با محصولات آن با استفاده از روش تحلیل توسعه ای چانگ'، مجله اندیشه آماد، 18(70)، صص.21-48. magiran.com/p2087203
Mohammad Reza Fathi , Mohammad Hossein Soleymani Sarvestani, Milad Aghaee, Ahmad Jafarnejad, (2020). 'Investigating the alignment of supply chain of a company with its products using developmental analysis method (Chang: case study)', , 18(70), pp.21-48. magiran.com/p2087203
محمد رضا فتحی؛ محمد حسین سلیمانی سروستانی؛ میلاد آقایی؛ احمد جعفر نژاد. "بررسی همراستایی زنجیره تامین شرکت با محصولات آن با استفاده از روش تحلیل توسعه ای چانگ". مجله اندیشه آماد، 18 ،70 ، 1398، 21-48. magiran.com/p2087203
Mohammad Reza Fathi ; Mohammad Hossein Soleymani Sarvestani; Milad Aghaee; Ahmad Jafarnejad. "Investigating the alignment of supply chain of a company with its products using developmental analysis method (Chang: case study)", , 18, 70, 2020, 21-48. magiran.com/p2087203
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال