ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریدون سرمدیان، محمد سجاد قوامی، (1398). ارزیابی تناسب اراضی با استفاده از روش TOPSIS و مقایسه آن با روش‎های پارامتریک برای محصول ذرت در بخشی از اراضی قزوین، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50(9)، 2275-2287. magiran.com/p2087284
Fereydoon Sarmadian , Mohammad Javad Ghavami, (2020). Land Suitability Evaluation Using TOPSIS Method and Its Comparison with Parametric Methods for Maize Production in Part of Qazvin, Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(9), 2275-2287. magiran.com/p2087284
فریدون سرمدیان، محمد سجاد قوامی، ارزیابی تناسب اراضی با استفاده از روش TOPSIS و مقایسه آن با روش‎های پارامتریک برای محصول ذرت در بخشی از اراضی قزوین. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 1398؛ 50(9): 2275-2287. magiran.com/p2087284
Fereydoon Sarmadian , Mohammad Javad Ghavami, Land Suitability Evaluation Using TOPSIS Method and Its Comparison with Parametric Methods for Maize Production in Part of Qazvin, Iranian Journal of Soil and Water Research, 2020; 50(9): 2275-2287. magiran.com/p2087284
فریدون سرمدیان، محمد سجاد قوامی، "ارزیابی تناسب اراضی با استفاده از روش TOPSIS و مقایسه آن با روش‎های پارامتریک برای محصول ذرت در بخشی از اراضی قزوین"، مجله تحقیقات آب و خاک ایران 50، شماره 9 (1398): 2275-2287. magiran.com/p2087284
Fereydoon Sarmadian , Mohammad Javad Ghavami, "Land Suitability Evaluation Using TOPSIS Method and Its Comparison with Parametric Methods for Maize Production in Part of Qazvin", Iranian Journal of Soil and Water Research 50, no.9 (2020): 2275-2287. magiran.com/p2087284
فریدون سرمدیان، محمد سجاد قوامی، (1398). 'ارزیابی تناسب اراضی با استفاده از روش TOPSIS و مقایسه آن با روش‎های پارامتریک برای محصول ذرت در بخشی از اراضی قزوین'، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50(9)، صص.2275-2287. magiran.com/p2087284
Fereydoon Sarmadian , Mohammad Javad Ghavami, (2020). 'Land Suitability Evaluation Using TOPSIS Method and Its Comparison with Parametric Methods for Maize Production in Part of Qazvin', Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(9), pp.2275-2287. magiran.com/p2087284
فریدون سرمدیان؛ محمد سجاد قوامی. "ارزیابی تناسب اراضی با استفاده از روش TOPSIS و مقایسه آن با روش‎های پارامتریک برای محصول ذرت در بخشی از اراضی قزوین". مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50 ،9 ، 1398، 2275-2287. magiran.com/p2087284
Fereydoon Sarmadian ; Mohammad Javad Ghavami. "Land Suitability Evaluation Using TOPSIS Method and Its Comparison with Parametric Methods for Maize Production in Part of Qazvin", Iranian Journal of Soil and Water Research, 50, 9, 2020, 2275-2287. magiran.com/p2087284
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال