ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میلاد خواجه مظفری، محمد عبدالحسینی، قربان قربانی نصرآباد، محمدرضا فرزانه، (1398). بررسی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه تحت مقادیر مختلف عمق و دور آبیاری در کشت تاخیری نشایی، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 13(6)، 1651-1660. magiran.com/p2087316
Milad Khajeh Mozaffari, Mohammad Abdolhosseini , Ghorban Ghorbani Nasrabad, Mohammad Reza Farzaneh, (2020). Evaluation of cotton yield and yield components under different irrigation quantities and frequencies in transplanting delayed cotton cultivation, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 13(6), 1651-1660. magiran.com/p2087316
میلاد خواجه مظفری، محمد عبدالحسینی، قربان قربانی نصرآباد، محمدرضا فرزانه، بررسی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه تحت مقادیر مختلف عمق و دور آبیاری در کشت تاخیری نشایی. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1398؛ 13(6): 1651-1660. magiran.com/p2087316
Milad Khajeh Mozaffari, Mohammad Abdolhosseini , Ghorban Ghorbani Nasrabad, Mohammad Reza Farzaneh, Evaluation of cotton yield and yield components under different irrigation quantities and frequencies in transplanting delayed cotton cultivation, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2020; 13(6): 1651-1660. magiran.com/p2087316
میلاد خواجه مظفری، محمد عبدالحسینی، قربان قربانی نصرآباد، محمدرضا فرزانه، "بررسی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه تحت مقادیر مختلف عمق و دور آبیاری در کشت تاخیری نشایی"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 13، شماره 6 (1398): 1651-1660. magiran.com/p2087316
Milad Khajeh Mozaffari, Mohammad Abdolhosseini , Ghorban Ghorbani Nasrabad, Mohammad Reza Farzaneh, "Evaluation of cotton yield and yield components under different irrigation quantities and frequencies in transplanting delayed cotton cultivation", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 13, no.6 (2020): 1651-1660. magiran.com/p2087316
میلاد خواجه مظفری، محمد عبدالحسینی، قربان قربانی نصرآباد، محمدرضا فرزانه، (1398). 'بررسی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه تحت مقادیر مختلف عمق و دور آبیاری در کشت تاخیری نشایی'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 13(6)، صص.1651-1660. magiran.com/p2087316
Milad Khajeh Mozaffari, Mohammad Abdolhosseini , Ghorban Ghorbani Nasrabad, Mohammad Reza Farzaneh, (2020). 'Evaluation of cotton yield and yield components under different irrigation quantities and frequencies in transplanting delayed cotton cultivation', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 13(6), pp.1651-1660. magiran.com/p2087316
میلاد خواجه مظفری؛ محمد عبدالحسینی؛ قربان قربانی نصرآباد؛ محمدرضا فرزانه. "بررسی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه تحت مقادیر مختلف عمق و دور آبیاری در کشت تاخیری نشایی". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 13 ،6 ، 1398، 1651-1660. magiran.com/p2087316
Milad Khajeh Mozaffari; Mohammad Abdolhosseini ; Ghorban Ghorbani Nasrabad; Mohammad Reza Farzaneh. "Evaluation of cotton yield and yield components under different irrigation quantities and frequencies in transplanting delayed cotton cultivation", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 13, 6, 2020, 1651-1660. magiran.com/p2087316
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال