ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مختار صالحی طبس، مصطفی یعقوب زاده، سیدرضا هاشمی، (1398). اثر تغیییر اقلیم بر رطوبت خاک مزرعه ذرت با استفاده از داده های گزارش پنجم و مدل SWAP، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 13(6)، 1832-1843. magiran.com/p2087331
Mokhtar Salehi Tabas , Mostafa Yaghoobzadeh, Seyedreza Hashemi, (2020). The effect of climate change on soil moisture content of Maize farm using data from the fifth report and SWAP model, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 13(6), 1832-1843. magiran.com/p2087331
مختار صالحی طبس، مصطفی یعقوب زاده، سیدرضا هاشمی، اثر تغیییر اقلیم بر رطوبت خاک مزرعه ذرت با استفاده از داده های گزارش پنجم و مدل SWAP. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1398؛ 13(6): 1832-1843. magiran.com/p2087331
Mokhtar Salehi Tabas , Mostafa Yaghoobzadeh, Seyedreza Hashemi, The effect of climate change on soil moisture content of Maize farm using data from the fifth report and SWAP model, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2020; 13(6): 1832-1843. magiran.com/p2087331
مختار صالحی طبس، مصطفی یعقوب زاده، سیدرضا هاشمی، "اثر تغیییر اقلیم بر رطوبت خاک مزرعه ذرت با استفاده از داده های گزارش پنجم و مدل SWAP"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 13، شماره 6 (1398): 1832-1843. magiran.com/p2087331
Mokhtar Salehi Tabas , Mostafa Yaghoobzadeh, Seyedreza Hashemi, "The effect of climate change on soil moisture content of Maize farm using data from the fifth report and SWAP model", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 13, no.6 (2020): 1832-1843. magiran.com/p2087331
مختار صالحی طبس، مصطفی یعقوب زاده، سیدرضا هاشمی، (1398). 'اثر تغیییر اقلیم بر رطوبت خاک مزرعه ذرت با استفاده از داده های گزارش پنجم و مدل SWAP'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 13(6)، صص.1832-1843. magiran.com/p2087331
Mokhtar Salehi Tabas , Mostafa Yaghoobzadeh, Seyedreza Hashemi, (2020). 'The effect of climate change on soil moisture content of Maize farm using data from the fifth report and SWAP model', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 13(6), pp.1832-1843. magiran.com/p2087331
مختار صالحی طبس؛ مصطفی یعقوب زاده؛ سیدرضا هاشمی. "اثر تغیییر اقلیم بر رطوبت خاک مزرعه ذرت با استفاده از داده های گزارش پنجم و مدل SWAP". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 13 ،6 ، 1398، 1832-1843. magiran.com/p2087331
Mokhtar Salehi Tabas ; Mostafa Yaghoobzadeh; Seyedreza Hashemi. "The effect of climate change on soil moisture content of Maize farm using data from the fifth report and SWAP model", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 13, 6, 2020, 1832-1843. magiran.com/p2087331
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال