ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مولود راکی، محسن مهرآرا، حسین عباس نژاد، علی سوری، (1398). مدلسازی اثر تورش رفتاری زیان گریزی بر پویایی های قیمت و بازدهی بازار سهام (کاربرد مدل سازی مبتنی بر عامل در اقتصاد رفتاری)، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 13(45)، 165-180. magiran.com/p2087434
Moloud Raki , Mohsen Mehrara, Hosein Abasinejad, Ali Souri, (2020). Modeling the Effect of Loss Averse Bias on Return Rate and Stock Price Dynamics (Application of Agent-Based Modeling in Behavioral Finance), Financial Knowledge of Securities Analysis, 13(45), 165-180. magiran.com/p2087434
مولود راکی، محسن مهرآرا، حسین عباس نژاد، علی سوری، مدلسازی اثر تورش رفتاری زیان گریزی بر پویایی های قیمت و بازدهی بازار سهام (کاربرد مدل سازی مبتنی بر عامل در اقتصاد رفتاری). فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 1398؛ 13(45): 165-180. magiran.com/p2087434
Moloud Raki , Mohsen Mehrara, Hosein Abasinejad, Ali Souri, Modeling the Effect of Loss Averse Bias on Return Rate and Stock Price Dynamics (Application of Agent-Based Modeling in Behavioral Finance), Financial Knowledge of Securities Analysis, 2020; 13(45): 165-180. magiran.com/p2087434
مولود راکی، محسن مهرآرا، حسین عباس نژاد، علی سوری، "مدلسازی اثر تورش رفتاری زیان گریزی بر پویایی های قیمت و بازدهی بازار سهام (کاربرد مدل سازی مبتنی بر عامل در اقتصاد رفتاری)"، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 13، شماره 45 (1398): 165-180. magiran.com/p2087434
Moloud Raki , Mohsen Mehrara, Hosein Abasinejad, Ali Souri, "Modeling the Effect of Loss Averse Bias on Return Rate and Stock Price Dynamics (Application of Agent-Based Modeling in Behavioral Finance)", Financial Knowledge of Securities Analysis 13, no.45 (2020): 165-180. magiran.com/p2087434
مولود راکی، محسن مهرآرا، حسین عباس نژاد، علی سوری، (1398). 'مدلسازی اثر تورش رفتاری زیان گریزی بر پویایی های قیمت و بازدهی بازار سهام (کاربرد مدل سازی مبتنی بر عامل در اقتصاد رفتاری)'، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 13(45)، صص.165-180. magiran.com/p2087434
Moloud Raki , Mohsen Mehrara, Hosein Abasinejad, Ali Souri, (2020). 'Modeling the Effect of Loss Averse Bias on Return Rate and Stock Price Dynamics (Application of Agent-Based Modeling in Behavioral Finance)', Financial Knowledge of Securities Analysis, 13(45), pp.165-180. magiran.com/p2087434
مولود راکی؛ محسن مهرآرا؛ حسین عباس نژاد؛ علی سوری. "مدلسازی اثر تورش رفتاری زیان گریزی بر پویایی های قیمت و بازدهی بازار سهام (کاربرد مدل سازی مبتنی بر عامل در اقتصاد رفتاری)". فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 13 ،45 ، 1398، 165-180. magiran.com/p2087434
Moloud Raki ; Mohsen Mehrara; Hosein Abasinejad; Ali Souri. "Modeling the Effect of Loss Averse Bias on Return Rate and Stock Price Dynamics (Application of Agent-Based Modeling in Behavioral Finance)", Financial Knowledge of Securities Analysis, 13, 45, 2020, 165-180. magiran.com/p2087434
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال