ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرحسین صحرایی مقدم، فریدون امیدی نسب، احمد دالوند، (1398). بررسی خصوصیات مکانیکی و ضربه ای بتن های کامپوزیتی توانمند خودتراکم، نشریه مهندسی عمران فردوسی، 32(3)، 49-65. magiran.com/p2087618
Amir Hossein Sahraei Moghadam, Fereydoon Omidinasab, Ahmad Dalvand, (2020). Investigation of Mechanical and Impact Properties of High Performance Self-Compacting Composite Concrete, Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 32(3), 49-65. magiran.com/p2087618
امیرحسین صحرایی مقدم، فریدون امیدی نسب، احمد دالوند، بررسی خصوصیات مکانیکی و ضربه ای بتن های کامپوزیتی توانمند خودتراکم. نشریه مهندسی عمران فردوسی، 1398؛ 32(3): 49-65. magiran.com/p2087618
Amir Hossein Sahraei Moghadam, Fereydoon Omidinasab, Ahmad Dalvand, Investigation of Mechanical and Impact Properties of High Performance Self-Compacting Composite Concrete, Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 2020; 32(3): 49-65. magiran.com/p2087618
امیرحسین صحرایی مقدم، فریدون امیدی نسب، احمد دالوند، "بررسی خصوصیات مکانیکی و ضربه ای بتن های کامپوزیتی توانمند خودتراکم"، نشریه مهندسی عمران فردوسی 32، شماره 3 (1398): 49-65. magiran.com/p2087618
Amir Hossein Sahraei Moghadam, Fereydoon Omidinasab, Ahmad Dalvand, "Investigation of Mechanical and Impact Properties of High Performance Self-Compacting Composite Concrete", Journal of Civil Engineering Ferdowsi 32, no.3 (2020): 49-65. magiran.com/p2087618
امیرحسین صحرایی مقدم، فریدون امیدی نسب، احمد دالوند، (1398). 'بررسی خصوصیات مکانیکی و ضربه ای بتن های کامپوزیتی توانمند خودتراکم'، نشریه مهندسی عمران فردوسی، 32(3)، صص.49-65. magiran.com/p2087618
Amir Hossein Sahraei Moghadam, Fereydoon Omidinasab, Ahmad Dalvand, (2020). 'Investigation of Mechanical and Impact Properties of High Performance Self-Compacting Composite Concrete', Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 32(3), pp.49-65. magiran.com/p2087618
امیرحسین صحرایی مقدم؛ فریدون امیدی نسب؛ احمد دالوند. "بررسی خصوصیات مکانیکی و ضربه ای بتن های کامپوزیتی توانمند خودتراکم". نشریه مهندسی عمران فردوسی، 32 ،3 ، 1398، 49-65. magiran.com/p2087618
Amir Hossein Sahraei Moghadam; Fereydoon Omidinasab; Ahmad Dalvand. "Investigation of Mechanical and Impact Properties of High Performance Self-Compacting Composite Concrete", Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 32, 3, 2020, 49-65. magiran.com/p2087618
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال