ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا اقدام ضمیری، مهدی خانبابایی گول، (1398). بررسی اثرات کپسول زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ بیماران دریافت کننده سیس پلاتین تحت ماستکتومی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(11)، 15-21. magiran.com/p2087733
Reza Eghdam Zamiri, Mehdi Khanbabayi Gol , (2020). Effects of ginger capsule on treatment of nausea and vomiting in patients receiving cisplatin undergoing mastectomy: a randomized clinical trial, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(11), 15-21. magiran.com/p2087733
رضا اقدام ضمیری، مهدی خانبابایی گول، بررسی اثرات کپسول زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ بیماران دریافت کننده سیس پلاتین تحت ماستکتومی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1398؛ 22(11): 15-21. magiran.com/p2087733
Reza Eghdam Zamiri, Mehdi Khanbabayi Gol , Effects of ginger capsule on treatment of nausea and vomiting in patients receiving cisplatin undergoing mastectomy: a randomized clinical trial, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2020; 22(11): 15-21. magiran.com/p2087733
رضا اقدام ضمیری، مهدی خانبابایی گول، "بررسی اثرات کپسول زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ بیماران دریافت کننده سیس پلاتین تحت ماستکتومی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 22، شماره 11 (1398): 15-21. magiran.com/p2087733
Reza Eghdam Zamiri, Mehdi Khanbabayi Gol , "Effects of ginger capsule on treatment of nausea and vomiting in patients receiving cisplatin undergoing mastectomy: a randomized clinical trial", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 22, no.11 (2020): 15-21. magiran.com/p2087733
رضا اقدام ضمیری، مهدی خانبابایی گول، (1398). 'بررسی اثرات کپسول زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ بیماران دریافت کننده سیس پلاتین تحت ماستکتومی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(11)، صص.15-21. magiran.com/p2087733
Reza Eghdam Zamiri, Mehdi Khanbabayi Gol , (2020). 'Effects of ginger capsule on treatment of nausea and vomiting in patients receiving cisplatin undergoing mastectomy: a randomized clinical trial', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(11), pp.15-21. magiran.com/p2087733
رضا اقدام ضمیری؛ مهدی خانبابایی گول. "بررسی اثرات کپسول زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ بیماران دریافت کننده سیس پلاتین تحت ماستکتومی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22 ،11 ، 1398، 15-21. magiran.com/p2087733
Reza Eghdam Zamiri; Mehdi Khanbabayi Gol . "Effects of ginger capsule on treatment of nausea and vomiting in patients receiving cisplatin undergoing mastectomy: a randomized clinical trial", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22, 11, 2020, 15-21. magiran.com/p2087733
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال