ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عزت حاج ملارضایی، مهبد ابراهیمی، بهناز مرادی، لیلا صدیق، نرگس قندی، (1398). بررسی ارتباط نظم قاعدگی با توتال تستوسترون و یافته های سونوگرافیک در زنان مبتلا به هیرسوتیسم، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(11)، 22-28. magiran.com/p2087734
Ezat Hajmolarezaei , Mahbod Ebrahimi, Behnaz Moradi, Leila Seddigh, Narges Ghandi, (2020). Relationship between menstruation regularity with total testosterone and ultrasonographic findings among hirsute women, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(11), 22-28. magiran.com/p2087734
عزت حاج ملارضایی، مهبد ابراهیمی، بهناز مرادی، لیلا صدیق، نرگس قندی، بررسی ارتباط نظم قاعدگی با توتال تستوسترون و یافته های سونوگرافیک در زنان مبتلا به هیرسوتیسم. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1398؛ 22(11): 22-28. magiran.com/p2087734
Ezat Hajmolarezaei , Mahbod Ebrahimi, Behnaz Moradi, Leila Seddigh, Narges Ghandi, Relationship between menstruation regularity with total testosterone and ultrasonographic findings among hirsute women, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2020; 22(11): 22-28. magiran.com/p2087734
عزت حاج ملارضایی، مهبد ابراهیمی، بهناز مرادی، لیلا صدیق، نرگس قندی، "بررسی ارتباط نظم قاعدگی با توتال تستوسترون و یافته های سونوگرافیک در زنان مبتلا به هیرسوتیسم"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 22، شماره 11 (1398): 22-28. magiran.com/p2087734
Ezat Hajmolarezaei , Mahbod Ebrahimi, Behnaz Moradi, Leila Seddigh, Narges Ghandi, "Relationship between menstruation regularity with total testosterone and ultrasonographic findings among hirsute women", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 22, no.11 (2020): 22-28. magiran.com/p2087734
عزت حاج ملارضایی، مهبد ابراهیمی، بهناز مرادی، لیلا صدیق، نرگس قندی، (1398). 'بررسی ارتباط نظم قاعدگی با توتال تستوسترون و یافته های سونوگرافیک در زنان مبتلا به هیرسوتیسم'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(11)، صص.22-28. magiran.com/p2087734
Ezat Hajmolarezaei , Mahbod Ebrahimi, Behnaz Moradi, Leila Seddigh, Narges Ghandi, (2020). 'Relationship between menstruation regularity with total testosterone and ultrasonographic findings among hirsute women', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(11), pp.22-28. magiran.com/p2087734
عزت حاج ملارضایی؛ مهبد ابراهیمی؛ بهناز مرادی؛ لیلا صدیق؛ نرگس قندی. "بررسی ارتباط نظم قاعدگی با توتال تستوسترون و یافته های سونوگرافیک در زنان مبتلا به هیرسوتیسم". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22 ،11 ، 1398، 22-28. magiran.com/p2087734
Ezat Hajmolarezaei ; Mahbod Ebrahimi; Behnaz Moradi; Leila Seddigh; Narges Ghandi. "Relationship between menstruation regularity with total testosterone and ultrasonographic findings among hirsute women", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22, 11, 2020, 22-28. magiran.com/p2087734
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال