ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهه جسمانی، سمیرا ابراهیم زاده ذگمی، معصومه کردی، حسن رخشنده، سیدرضا مظلوم، نیره قمیان، (1398). تاثیر پماد روغن نارگیل بر علائم هموروئید در زنان باردار: کارآزمایی بالینی تصادفی، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(11)، 66-74. magiran.com/p2087739
Elahe Jesmani, Samira Ebrahimzadeh Zagami , Masoumeh Kordi, Hassan Rakhshandeh, Seyed Reza Mazloom, Nayereh Ghomian, (2020). Effect of Coconut oil ointment on the symptom of Hemorrhoids in pregnant women: Randomized clinical trial, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(11), 66-74. magiran.com/p2087739
الهه جسمانی، سمیرا ابراهیم زاده ذگمی، معصومه کردی، حسن رخشنده، سیدرضا مظلوم، نیره قمیان، تاثیر پماد روغن نارگیل بر علائم هموروئید در زنان باردار: کارآزمایی بالینی تصادفی. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1398؛ 22(11): 66-74. magiran.com/p2087739
Elahe Jesmani, Samira Ebrahimzadeh Zagami , Masoumeh Kordi, Hassan Rakhshandeh, Seyed Reza Mazloom, Nayereh Ghomian, Effect of Coconut oil ointment on the symptom of Hemorrhoids in pregnant women: Randomized clinical trial, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2020; 22(11): 66-74. magiran.com/p2087739
الهه جسمانی، سمیرا ابراهیم زاده ذگمی، معصومه کردی، حسن رخشنده، سیدرضا مظلوم، نیره قمیان، "تاثیر پماد روغن نارگیل بر علائم هموروئید در زنان باردار: کارآزمایی بالینی تصادفی"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 22، شماره 11 (1398): 66-74. magiran.com/p2087739
Elahe Jesmani, Samira Ebrahimzadeh Zagami , Masoumeh Kordi, Hassan Rakhshandeh, Seyed Reza Mazloom, Nayereh Ghomian, "Effect of Coconut oil ointment on the symptom of Hemorrhoids in pregnant women: Randomized clinical trial", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 22, no.11 (2020): 66-74. magiran.com/p2087739
الهه جسمانی، سمیرا ابراهیم زاده ذگمی، معصومه کردی، حسن رخشنده، سیدرضا مظلوم، نیره قمیان، (1398). 'تاثیر پماد روغن نارگیل بر علائم هموروئید در زنان باردار: کارآزمایی بالینی تصادفی'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(11)، صص.66-74. magiran.com/p2087739
Elahe Jesmani, Samira Ebrahimzadeh Zagami , Masoumeh Kordi, Hassan Rakhshandeh, Seyed Reza Mazloom, Nayereh Ghomian, (2020). 'Effect of Coconut oil ointment on the symptom of Hemorrhoids in pregnant women: Randomized clinical trial', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(11), pp.66-74. magiran.com/p2087739
الهه جسمانی؛ سمیرا ابراهیم زاده ذگمی؛ معصومه کردی؛ حسن رخشنده؛ سیدرضا مظلوم؛ نیره قمیان. "تاثیر پماد روغن نارگیل بر علائم هموروئید در زنان باردار: کارآزمایی بالینی تصادفی". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22 ،11 ، 1398، 66-74. magiran.com/p2087739
Elahe Jesmani; Samira Ebrahimzadeh Zagami ; Masoumeh Kordi; Hassan Rakhshandeh; Seyed Reza Mazloom; Nayereh Ghomian. "Effect of Coconut oil ointment on the symptom of Hemorrhoids in pregnant women: Randomized clinical trial", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22, 11, 2020, 66-74. magiran.com/p2087739
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال