ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یعقوب محمودی حکمت، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، (1398). ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی «تربیت منش هنرجویان فنی حرفه ای» دوره متوسطه بر اساس مدل کرک پاتریک، نشریه تدریس پژوهی، 7(2)، 115-140. magiran.com/p2087838
Y. Mahmodi Hekmat, M. Arefi, K. Fathi Vajargah, (2019). Evaluating the Effectiveness of the training course "Character Education of TVT Students" Based on the Kirk Patrick Model, Research in Teaching, 7(2), 115-140. magiran.com/p2087838
یعقوب محمودی حکمت، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی «تربیت منش هنرجویان فنی حرفه ای» دوره متوسطه بر اساس مدل کرک پاتریک. نشریه تدریس پژوهی، 1398؛ 7(2): 115-140. magiran.com/p2087838
Y. Mahmodi Hekmat, M. Arefi, K. Fathi Vajargah, Evaluating the Effectiveness of the training course "Character Education of TVT Students" Based on the Kirk Patrick Model, Research in Teaching, 2019; 7(2): 115-140. magiran.com/p2087838
یعقوب محمودی حکمت، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، "ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی «تربیت منش هنرجویان فنی حرفه ای» دوره متوسطه بر اساس مدل کرک پاتریک"، نشریه تدریس پژوهی 7، شماره 2 (1398): 115-140. magiran.com/p2087838
Y. Mahmodi Hekmat, M. Arefi, K. Fathi Vajargah, "Evaluating the Effectiveness of the training course "Character Education of TVT Students" Based on the Kirk Patrick Model", Research in Teaching 7, no.2 (2019): 115-140. magiran.com/p2087838
یعقوب محمودی حکمت، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، (1398). 'ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی «تربیت منش هنرجویان فنی حرفه ای» دوره متوسطه بر اساس مدل کرک پاتریک'، نشریه تدریس پژوهی، 7(2)، صص.115-140. magiran.com/p2087838
Y. Mahmodi Hekmat, M. Arefi, K. Fathi Vajargah, (2019). 'Evaluating the Effectiveness of the training course "Character Education of TVT Students" Based on the Kirk Patrick Model', Research in Teaching, 7(2), pp.115-140. magiran.com/p2087838
یعقوب محمودی حکمت؛ محبوبه عارفی؛ کورش فتحی واجارگاه. "ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی «تربیت منش هنرجویان فنی حرفه ای» دوره متوسطه بر اساس مدل کرک پاتریک". نشریه تدریس پژوهی، 7 ،2 ، 1398، 115-140. magiran.com/p2087838
Y. Mahmodi Hekmat; M. Arefi; K. Fathi Vajargah. "Evaluating the Effectiveness of the training course "Character Education of TVT Students" Based on the Kirk Patrick Model", Research in Teaching, 7, 2, 2019, 115-140. magiran.com/p2087838
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال