ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فروغ رضاخانی، سید اکبر خداپرست، حسین مسیگل، کیلور روخاس، خیمنز، هانس، پیتر گروسارت، مونس بخشی، (1398). گزارش مقدماتی از هیفومیست های آبزی تالاب انزلی (استان گیلان)، نشریه رستنیها، 20(2)، 123-143. magiran.com/p2087932
Forough Rezakhani, Seyed Akbar Khodaparast, Hossein Masigol, Keilor Rojas, Jimenez, Hans, Peter Grossart, Mounes Bakhshi, (2020). A preliminary report of aquatic hyphomycetes isolated from Anzali lagoon (Gilan province, North of Iran), Botanical Journal of Iran, 20(2), 123-143. magiran.com/p2087932
فروغ رضاخانی، سید اکبر خداپرست، حسین مسیگل، کیلور روخاس، خیمنز، هانس، پیتر گروسارت، مونس بخشی، گزارش مقدماتی از هیفومیست های آبزی تالاب انزلی (استان گیلان). نشریه رستنیها، 1398؛ 20(2): 123-143. magiran.com/p2087932
Forough Rezakhani, Seyed Akbar Khodaparast, Hossein Masigol, Keilor Rojas, Jimenez, Hans, Peter Grossart, Mounes Bakhshi, A preliminary report of aquatic hyphomycetes isolated from Anzali lagoon (Gilan province, North of Iran), Botanical Journal of Iran, 2020; 20(2): 123-143. magiran.com/p2087932
فروغ رضاخانی، سید اکبر خداپرست، حسین مسیگل، کیلور روخاس، خیمنز، هانس، پیتر گروسارت، مونس بخشی، "گزارش مقدماتی از هیفومیست های آبزی تالاب انزلی (استان گیلان)"، نشریه رستنیها 20، شماره 2 (1398): 123-143. magiran.com/p2087932
Forough Rezakhani, Seyed Akbar Khodaparast, Hossein Masigol, Keilor Rojas, Jimenez, Hans, Peter Grossart, Mounes Bakhshi, "A preliminary report of aquatic hyphomycetes isolated from Anzali lagoon (Gilan province, North of Iran)", Botanical Journal of Iran 20, no.2 (2020): 123-143. magiran.com/p2087932
فروغ رضاخانی، سید اکبر خداپرست، حسین مسیگل، کیلور روخاس، خیمنز، هانس، پیتر گروسارت، مونس بخشی، (1398). 'گزارش مقدماتی از هیفومیست های آبزی تالاب انزلی (استان گیلان)'، نشریه رستنیها، 20(2)، صص.123-143. magiran.com/p2087932
Forough Rezakhani, Seyed Akbar Khodaparast, Hossein Masigol, Keilor Rojas, Jimenez, Hans, Peter Grossart, Mounes Bakhshi, (2020). 'A preliminary report of aquatic hyphomycetes isolated from Anzali lagoon (Gilan province, North of Iran)', Botanical Journal of Iran, 20(2), pp.123-143. magiran.com/p2087932
فروغ رضاخانی؛ سید اکبر خداپرست؛ حسین مسیگل؛ کیلور روخاس؛ خیمنز؛ هانس؛ پیتر گروسارت؛ مونس بخشی. "گزارش مقدماتی از هیفومیست های آبزی تالاب انزلی (استان گیلان)". نشریه رستنیها، 20 ،2 ، 1398، 123-143. magiran.com/p2087932
Forough Rezakhani; Seyed Akbar Khodaparast; Hossein Masigol; Keilor Rojas; Jimenez; Hans; Peter Grossart; Mounes Bakhshi. "A preliminary report of aquatic hyphomycetes isolated from Anzali lagoon (Gilan province, North of Iran)", Botanical Journal of Iran, 20, 2, 2020, 123-143. magiran.com/p2087932
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال