ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب مرادی، معصومعلی سلیمیان، بهزاد فرخ سرشت، قربانعلی آقا احمدی، (1398). شناسایی عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران: رویکرد کیفی1، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 11(4)، 111-144. magiran.com/p2088019
Habib Moradi, Masoomali Salimian , Behzad Farrokh Saresht, Ghorban Ali Agha Ahmadi, (2020). Identifying the Factors Affecting Employees Participation in the Ports and Maritime Organization (PMO) of Mazandaran Province: A Qualitative Approach, Human Resource Management Researches, 11(4), 111-144. magiran.com/p2088019
حبیب مرادی، معصومعلی سلیمیان، بهزاد فرخ سرشت، قربانعلی آقا احمدی، شناسایی عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران: رویکرد کیفی1. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 1398؛ 11(4): 111-144. magiran.com/p2088019
Habib Moradi, Masoomali Salimian , Behzad Farrokh Saresht, Ghorban Ali Agha Ahmadi, Identifying the Factors Affecting Employees Participation in the Ports and Maritime Organization (PMO) of Mazandaran Province: A Qualitative Approach, Human Resource Management Researches, 2020; 11(4): 111-144. magiran.com/p2088019
حبیب مرادی، معصومعلی سلیمیان، بهزاد فرخ سرشت، قربانعلی آقا احمدی، "شناسایی عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران: رویکرد کیفی1"، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی 11، شماره 4 (1398): 111-144. magiran.com/p2088019
Habib Moradi, Masoomali Salimian , Behzad Farrokh Saresht, Ghorban Ali Agha Ahmadi, "Identifying the Factors Affecting Employees Participation in the Ports and Maritime Organization (PMO) of Mazandaran Province: A Qualitative Approach", Human Resource Management Researches 11, no.4 (2020): 111-144. magiran.com/p2088019
حبیب مرادی، معصومعلی سلیمیان، بهزاد فرخ سرشت، قربانعلی آقا احمدی، (1398). 'شناسایی عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران: رویکرد کیفی1'، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 11(4)، صص.111-144. magiran.com/p2088019
Habib Moradi, Masoomali Salimian , Behzad Farrokh Saresht, Ghorban Ali Agha Ahmadi, (2020). 'Identifying the Factors Affecting Employees Participation in the Ports and Maritime Organization (PMO) of Mazandaran Province: A Qualitative Approach', Human Resource Management Researches, 11(4), pp.111-144. magiran.com/p2088019
حبیب مرادی؛ معصومعلی سلیمیان؛ بهزاد فرخ سرشت؛ قربانعلی آقا احمدی. "شناسایی عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران: رویکرد کیفی1". فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 11 ،4 ، 1398، 111-144. magiran.com/p2088019
Habib Moradi; Masoomali Salimian ; Behzad Farrokh Saresht; Ghorban Ali Agha Ahmadi. "Identifying the Factors Affecting Employees Participation in the Ports and Maritime Organization (PMO) of Mazandaran Province: A Qualitative Approach", Human Resource Management Researches, 11, 4, 2020, 111-144. magiran.com/p2088019
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال