ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید خاشعی، مریم محمدی دیانی، حامد دهقانان، میرعلی سید نقوی، (1398). شناسایی معیارهای طرد و شمول در تحلیل گفتمان مدیران یک دستگاه دولتی پیرامون موضوع جانشین پروری، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 11(4)، 145-177. magiran.com/p2088020
Vahid Khashei , Maryam Mohammadi Dayani, Hamed Dehghanan, Mirali Seyed Naghavi, (2020). Identifying Exclusion and Inclusion Criteria in the Analysis of Discourse on Substitution by the Managers of a Governmental Organization, Human Resource Management Researches, 11(4), 145-177. magiran.com/p2088020
وحید خاشعی، مریم محمدی دیانی، حامد دهقانان، میرعلی سید نقوی، شناسایی معیارهای طرد و شمول در تحلیل گفتمان مدیران یک دستگاه دولتی پیرامون موضوع جانشین پروری. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 1398؛ 11(4): 145-177. magiran.com/p2088020
Vahid Khashei , Maryam Mohammadi Dayani, Hamed Dehghanan, Mirali Seyed Naghavi, Identifying Exclusion and Inclusion Criteria in the Analysis of Discourse on Substitution by the Managers of a Governmental Organization, Human Resource Management Researches, 2020; 11(4): 145-177. magiran.com/p2088020
وحید خاشعی، مریم محمدی دیانی، حامد دهقانان، میرعلی سید نقوی، "شناسایی معیارهای طرد و شمول در تحلیل گفتمان مدیران یک دستگاه دولتی پیرامون موضوع جانشین پروری"، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی 11، شماره 4 (1398): 145-177. magiran.com/p2088020
Vahid Khashei , Maryam Mohammadi Dayani, Hamed Dehghanan, Mirali Seyed Naghavi, "Identifying Exclusion and Inclusion Criteria in the Analysis of Discourse on Substitution by the Managers of a Governmental Organization", Human Resource Management Researches 11, no.4 (2020): 145-177. magiran.com/p2088020
وحید خاشعی، مریم محمدی دیانی، حامد دهقانان، میرعلی سید نقوی، (1398). 'شناسایی معیارهای طرد و شمول در تحلیل گفتمان مدیران یک دستگاه دولتی پیرامون موضوع جانشین پروری'، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 11(4)، صص.145-177. magiran.com/p2088020
Vahid Khashei , Maryam Mohammadi Dayani, Hamed Dehghanan, Mirali Seyed Naghavi, (2020). 'Identifying Exclusion and Inclusion Criteria in the Analysis of Discourse on Substitution by the Managers of a Governmental Organization', Human Resource Management Researches, 11(4), pp.145-177. magiran.com/p2088020
وحید خاشعی؛ مریم محمدی دیانی؛ حامد دهقانان؛ میرعلی سید نقوی. "شناسایی معیارهای طرد و شمول در تحلیل گفتمان مدیران یک دستگاه دولتی پیرامون موضوع جانشین پروری". فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 11 ،4 ، 1398، 145-177. magiran.com/p2088020
Vahid Khashei ; Maryam Mohammadi Dayani; Hamed Dehghanan; Mirali Seyed Naghavi. "Identifying Exclusion and Inclusion Criteria in the Analysis of Discourse on Substitution by the Managers of a Governmental Organization", Human Resource Management Researches, 11, 4, 2020, 145-177. magiran.com/p2088020
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال