ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد عباسعلی، عبدالقیوم قلی پوری، احمد توبه، نیراعظم خوش خلق سیما، بهجت تاج الدین، (1398). پاسخ عملکرد و کیفیت روغن دانه ژنوتیپ های کنجد بومی ایران به تنش خشکی، نشریه به زراعی نهال و بذر، 35(2)، 133-157. magiran.com/p2088023
Mohammad Abbasali , Abdoulghayom Gholipouri, Ahmad Tobeh, Nayer Azam Khoshkholgh Sima, Behjat Tajeddin, (2019). Response of Seed Yield and Oil Quality of Iranian Native Sesame Genotypes to Drought Stress, Seed and Plant Production Journal, 35(2), 133-157. magiran.com/p2088023
محمد عباسعلی، عبدالقیوم قلی پوری، احمد توبه، نیراعظم خوش خلق سیما، بهجت تاج الدین، پاسخ عملکرد و کیفیت روغن دانه ژنوتیپ های کنجد بومی ایران به تنش خشکی. نشریه به زراعی نهال و بذر، 1398؛ 35(2): 133-157. magiran.com/p2088023
Mohammad Abbasali , Abdoulghayom Gholipouri, Ahmad Tobeh, Nayer Azam Khoshkholgh Sima, Behjat Tajeddin, Response of Seed Yield and Oil Quality of Iranian Native Sesame Genotypes to Drought Stress, Seed and Plant Production Journal, 2019; 35(2): 133-157. magiran.com/p2088023
محمد عباسعلی، عبدالقیوم قلی پوری، احمد توبه، نیراعظم خوش خلق سیما، بهجت تاج الدین، "پاسخ عملکرد و کیفیت روغن دانه ژنوتیپ های کنجد بومی ایران به تنش خشکی"، نشریه به زراعی نهال و بذر 35، شماره 2 (1398): 133-157. magiran.com/p2088023
Mohammad Abbasali , Abdoulghayom Gholipouri, Ahmad Tobeh, Nayer Azam Khoshkholgh Sima, Behjat Tajeddin, "Response of Seed Yield and Oil Quality of Iranian Native Sesame Genotypes to Drought Stress", Seed and Plant Production Journal 35, no.2 (2019): 133-157. magiran.com/p2088023
محمد عباسعلی، عبدالقیوم قلی پوری، احمد توبه، نیراعظم خوش خلق سیما، بهجت تاج الدین، (1398). 'پاسخ عملکرد و کیفیت روغن دانه ژنوتیپ های کنجد بومی ایران به تنش خشکی'، نشریه به زراعی نهال و بذر، 35(2)، صص.133-157. magiran.com/p2088023
Mohammad Abbasali , Abdoulghayom Gholipouri, Ahmad Tobeh, Nayer Azam Khoshkholgh Sima, Behjat Tajeddin, (2019). 'Response of Seed Yield and Oil Quality of Iranian Native Sesame Genotypes to Drought Stress', Seed and Plant Production Journal, 35(2), pp.133-157. magiran.com/p2088023
محمد عباسعلی؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ احمد توبه؛ نیراعظم خوش خلق سیما؛ بهجت تاج الدین. "پاسخ عملکرد و کیفیت روغن دانه ژنوتیپ های کنجد بومی ایران به تنش خشکی". نشریه به زراعی نهال و بذر، 35 ،2 ، 1398، 133-157. magiran.com/p2088023
Mohammad Abbasali ; Abdoulghayom Gholipouri; Ahmad Tobeh; Nayer Azam Khoshkholgh Sima; Behjat Tajeddin. "Response of Seed Yield and Oil Quality of Iranian Native Sesame Genotypes to Drought Stress", Seed and Plant Production Journal, 35, 2, 2019, 133-157. magiran.com/p2088023
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال