ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسیم ناطقی، محسن داداشی، مجید محمود علیلو، (1398). بررسی اثربخشی درمان فراشناختی در بهبود علائم و باورهای فراشناختی و درآمیختگی افکار افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری (OCD)، مجله مطالعات ناتوانی، 9(1)، 112. magiran.com/p2088079
Nasim Nateghi, Mohsen Dadashi, Majid Mahmoud Alilou, (2019). Metacognitive Therapy in Improving sign, Metacognitive Beliefs and Thought Fusion in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 9(1), 112. magiran.com/p2088079
نسیم ناطقی، محسن داداشی، مجید محمود علیلو، بررسی اثربخشی درمان فراشناختی در بهبود علائم و باورهای فراشناختی و درآمیختگی افکار افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری (OCD). مجله مطالعات ناتوانی، 1398؛ 9(1): 112. magiran.com/p2088079
Nasim Nateghi, Mohsen Dadashi, Majid Mahmoud Alilou, Metacognitive Therapy in Improving sign, Metacognitive Beliefs and Thought Fusion in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 2019; 9(1): 112. magiran.com/p2088079
نسیم ناطقی، محسن داداشی، مجید محمود علیلو، "بررسی اثربخشی درمان فراشناختی در بهبود علائم و باورهای فراشناختی و درآمیختگی افکار افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری (OCD)"، مجله مطالعات ناتوانی 9، شماره 1 (1398): 112. magiran.com/p2088079
Nasim Nateghi, Mohsen Dadashi, Majid Mahmoud Alilou, "Metacognitive Therapy in Improving sign, Metacognitive Beliefs and Thought Fusion in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder", Middle Eastern Journal of Disability Studies 9, no.1 (2019): 112. magiran.com/p2088079
نسیم ناطقی، محسن داداشی، مجید محمود علیلو، (1398). 'بررسی اثربخشی درمان فراشناختی در بهبود علائم و باورهای فراشناختی و درآمیختگی افکار افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری (OCD)'، مجله مطالعات ناتوانی، 9(1)، صص.112. magiran.com/p2088079
Nasim Nateghi, Mohsen Dadashi, Majid Mahmoud Alilou, (2019). 'Metacognitive Therapy in Improving sign, Metacognitive Beliefs and Thought Fusion in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder', Middle Eastern Journal of Disability Studies, 9(1), pp.112. magiran.com/p2088079
نسیم ناطقی؛ محسن داداشی؛ مجید محمود علیلو. "بررسی اثربخشی درمان فراشناختی در بهبود علائم و باورهای فراشناختی و درآمیختگی افکار افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری (OCD)". مجله مطالعات ناتوانی، 9 ،1 ، 1398، 112. magiran.com/p2088079
Nasim Nateghi; Mohsen Dadashi; Majid Mahmoud Alilou. "Metacognitive Therapy in Improving sign, Metacognitive Beliefs and Thought Fusion in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder", Middle Eastern Journal of Disability Studies, 9, 1, 2019, 112. magiran.com/p2088079
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال