ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه اینانلو گنجی، نادر منیرپور، مجید ضرغام حاجبی، (1398). مدل سازگاری زناشویی براساس سبک های فرزندپروری با نقش میانجی طرحواره حوزه محدودیت مختل و راهبردهای مقابله ای، مجله مطالعات ناتوانی، 9(1)، 72. magiran.com/p2088119
Somayeh Inanloo Ganji, Nader Monirpoor, Majid Zargham Hajebi, (2019). A Model of Marital Adjustment based on Parenting Styles by Mediating the Role of Coping and Impaired Limits Schema, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 9(1), 72. magiran.com/p2088119
سمیه اینانلو گنجی، نادر منیرپور، مجید ضرغام حاجبی، مدل سازگاری زناشویی براساس سبک های فرزندپروری با نقش میانجی طرحواره حوزه محدودیت مختل و راهبردهای مقابله ای. مجله مطالعات ناتوانی، 1398؛ 9(1): 72. magiran.com/p2088119
Somayeh Inanloo Ganji, Nader Monirpoor, Majid Zargham Hajebi, A Model of Marital Adjustment based on Parenting Styles by Mediating the Role of Coping and Impaired Limits Schema, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 2019; 9(1): 72. magiran.com/p2088119
سمیه اینانلو گنجی، نادر منیرپور، مجید ضرغام حاجبی، "مدل سازگاری زناشویی براساس سبک های فرزندپروری با نقش میانجی طرحواره حوزه محدودیت مختل و راهبردهای مقابله ای"، مجله مطالعات ناتوانی 9، شماره 1 (1398): 72. magiran.com/p2088119
Somayeh Inanloo Ganji, Nader Monirpoor, Majid Zargham Hajebi, "A Model of Marital Adjustment based on Parenting Styles by Mediating the Role of Coping and Impaired Limits Schema", Middle Eastern Journal of Disability Studies 9, no.1 (2019): 72. magiran.com/p2088119
سمیه اینانلو گنجی، نادر منیرپور، مجید ضرغام حاجبی، (1398). 'مدل سازگاری زناشویی براساس سبک های فرزندپروری با نقش میانجی طرحواره حوزه محدودیت مختل و راهبردهای مقابله ای'، مجله مطالعات ناتوانی، 9(1)، صص.72. magiran.com/p2088119
Somayeh Inanloo Ganji, Nader Monirpoor, Majid Zargham Hajebi, (2019). 'A Model of Marital Adjustment based on Parenting Styles by Mediating the Role of Coping and Impaired Limits Schema', Middle Eastern Journal of Disability Studies, 9(1), pp.72. magiran.com/p2088119
سمیه اینانلو گنجی؛ نادر منیرپور؛ مجید ضرغام حاجبی. "مدل سازگاری زناشویی براساس سبک های فرزندپروری با نقش میانجی طرحواره حوزه محدودیت مختل و راهبردهای مقابله ای". مجله مطالعات ناتوانی، 9 ،1 ، 1398، 72. magiran.com/p2088119
Somayeh Inanloo Ganji; Nader Monirpoor; Majid Zargham Hajebi. "A Model of Marital Adjustment based on Parenting Styles by Mediating the Role of Coping and Impaired Limits Schema", Middle Eastern Journal of Disability Studies, 9, 1, 2019, 72. magiran.com/p2088119
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال