ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاوه رستم پور، (1398). نقش سیاست های تامین مسکن در نارضایتی کارگران شرکت نفت انگلیس و ایران در مناطق نفت خیز خوزستان مطالعه موردی: از آغاز کشف نفت تا ملی شدن صنعت نفت (1287-1330ش)، نشریه تاریخ اسلام و ایران، 29(43)، 53-78. magiran.com/p2088214
Kaveh Rostampour , (2019). The Role of Housing Policies in the Dissatisfaction of Workers of Anglo Iranian Oil Company in Khuzestan Oilfields, History of Islam and Iran, 29(43), 53-78. magiran.com/p2088214
کاوه رستم پور، نقش سیاست های تامین مسکن در نارضایتی کارگران شرکت نفت انگلیس و ایران در مناطق نفت خیز خوزستان مطالعه موردی: از آغاز کشف نفت تا ملی شدن صنعت نفت (1287-1330ش). نشریه تاریخ اسلام و ایران، 1398؛ 29(43): 53-78. magiran.com/p2088214
Kaveh Rostampour , The Role of Housing Policies in the Dissatisfaction of Workers of Anglo Iranian Oil Company in Khuzestan Oilfields, History of Islam and Iran, 2019; 29(43): 53-78. magiran.com/p2088214
کاوه رستم پور، "نقش سیاست های تامین مسکن در نارضایتی کارگران شرکت نفت انگلیس و ایران در مناطق نفت خیز خوزستان مطالعه موردی: از آغاز کشف نفت تا ملی شدن صنعت نفت (1287-1330ش)"، نشریه تاریخ اسلام و ایران 29، شماره 43 (1398): 53-78. magiran.com/p2088214
Kaveh Rostampour , "The Role of Housing Policies in the Dissatisfaction of Workers of Anglo Iranian Oil Company in Khuzestan Oilfields", History of Islam and Iran 29, no.43 (2019): 53-78. magiran.com/p2088214
کاوه رستم پور، (1398). 'نقش سیاست های تامین مسکن در نارضایتی کارگران شرکت نفت انگلیس و ایران در مناطق نفت خیز خوزستان مطالعه موردی: از آغاز کشف نفت تا ملی شدن صنعت نفت (1287-1330ش)'، نشریه تاریخ اسلام و ایران، 29(43)، صص.53-78. magiran.com/p2088214
Kaveh Rostampour , (2019). 'The Role of Housing Policies in the Dissatisfaction of Workers of Anglo Iranian Oil Company in Khuzestan Oilfields', History of Islam and Iran, 29(43), pp.53-78. magiran.com/p2088214
کاوه رستم پور. "نقش سیاست های تامین مسکن در نارضایتی کارگران شرکت نفت انگلیس و ایران در مناطق نفت خیز خوزستان مطالعه موردی: از آغاز کشف نفت تا ملی شدن صنعت نفت (1287-1330ش)". نشریه تاریخ اسلام و ایران، 29 ،43 ، 1398، 53-78. magiran.com/p2088214
Kaveh Rostampour . "The Role of Housing Policies in the Dissatisfaction of Workers of Anglo Iranian Oil Company in Khuzestan Oilfields", History of Islam and Iran, 29, 43, 2019, 53-78. magiran.com/p2088214
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال