ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرجان عاشق معلی، محبوبه محمودی، معصومه طباطبایی، (1398). بررسی زیست سازگاری و پروفایل رهایش عصاره زنجبیل بارگذاری شده در نانوکپسول های هیالورونیک اسید برای کاربرد در پزشکی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(10)، 1953-1967. magiran.com/p2088260
Marjan Ashegh Moalla, Mahboobeh Mahmoodi, Masoumeh Tabatabaee, (2020). Evaluation of Biocompatibility and Release Profile of Ginger Extract Loaded Hyaluronic Acid Nanocapsules for Medical Applications, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(10), 1953-1967. magiran.com/p2088260
مرجان عاشق معلی، محبوبه محمودی، معصومه طباطبایی، بررسی زیست سازگاری و پروفایل رهایش عصاره زنجبیل بارگذاری شده در نانوکپسول های هیالورونیک اسید برای کاربرد در پزشکی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1398؛ 27(10): 1953-1967. magiran.com/p2088260
Marjan Ashegh Moalla, Mahboobeh Mahmoodi, Masoumeh Tabatabaee, Evaluation of Biocompatibility and Release Profile of Ginger Extract Loaded Hyaluronic Acid Nanocapsules for Medical Applications, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2020; 27(10): 1953-1967. magiran.com/p2088260
مرجان عاشق معلی، محبوبه محمودی، معصومه طباطبایی، "بررسی زیست سازگاری و پروفایل رهایش عصاره زنجبیل بارگذاری شده در نانوکپسول های هیالورونیک اسید برای کاربرد در پزشکی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 27، شماره 10 (1398): 1953-1967. magiran.com/p2088260
Marjan Ashegh Moalla, Mahboobeh Mahmoodi, Masoumeh Tabatabaee, "Evaluation of Biocompatibility and Release Profile of Ginger Extract Loaded Hyaluronic Acid Nanocapsules for Medical Applications", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 27, no.10 (2020): 1953-1967. magiran.com/p2088260
مرجان عاشق معلی، محبوبه محمودی، معصومه طباطبایی، (1398). 'بررسی زیست سازگاری و پروفایل رهایش عصاره زنجبیل بارگذاری شده در نانوکپسول های هیالورونیک اسید برای کاربرد در پزشکی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(10)، صص.1953-1967. magiran.com/p2088260
Marjan Ashegh Moalla, Mahboobeh Mahmoodi, Masoumeh Tabatabaee, (2020). 'Evaluation of Biocompatibility and Release Profile of Ginger Extract Loaded Hyaluronic Acid Nanocapsules for Medical Applications', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(10), pp.1953-1967. magiran.com/p2088260
مرجان عاشق معلی؛ محبوبه محمودی؛ معصومه طباطبایی. "بررسی زیست سازگاری و پروفایل رهایش عصاره زنجبیل بارگذاری شده در نانوکپسول های هیالورونیک اسید برای کاربرد در پزشکی". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27 ،10 ، 1398، 1953-1967. magiran.com/p2088260
Marjan Ashegh Moalla; Mahboobeh Mahmoodi; Masoumeh Tabatabaee. "Evaluation of Biocompatibility and Release Profile of Ginger Extract Loaded Hyaluronic Acid Nanocapsules for Medical Applications", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27, 10, 2020, 1953-1967. magiran.com/p2088260
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال