ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد صیفی، عبدالرضا جوان جعفری، زهرا فرهادی آلاشتی، (1398). سندرم بزه دیدگی زیست محیطی: پاسخی به چرایی ارتکاب رفتارهای آسیب رسان به منابع آب زیرزمینی، پژوهشنامه حقوق کیفری، 10(2)، 137-164. magiran.com/p2088476
Mohamad Seifi, Abdolreza Javan Jafari , Zahra Farhadi Alashti, (2020). Green Crimes Victimization Syndrome: A Response to the Cause of the Harmful Behaviors to the Underground Resources, A Biannual Journal Criminal Law Research, 10(2), 137-164. magiran.com/p2088476
محمد صیفی، عبدالرضا جوان جعفری، زهرا فرهادی آلاشتی، سندرم بزه دیدگی زیست محیطی: پاسخی به چرایی ارتکاب رفتارهای آسیب رسان به منابع آب زیرزمینی. پژوهشنامه حقوق کیفری، 1398؛ 10(2): 137-164. magiran.com/p2088476
Mohamad Seifi, Abdolreza Javan Jafari , Zahra Farhadi Alashti, Green Crimes Victimization Syndrome: A Response to the Cause of the Harmful Behaviors to the Underground Resources, A Biannual Journal Criminal Law Research, 2020; 10(2): 137-164. magiran.com/p2088476
محمد صیفی، عبدالرضا جوان جعفری، زهرا فرهادی آلاشتی، "سندرم بزه دیدگی زیست محیطی: پاسخی به چرایی ارتکاب رفتارهای آسیب رسان به منابع آب زیرزمینی"، پژوهشنامه حقوق کیفری 10، شماره 2 (1398): 137-164. magiran.com/p2088476
Mohamad Seifi, Abdolreza Javan Jafari , Zahra Farhadi Alashti, "Green Crimes Victimization Syndrome: A Response to the Cause of the Harmful Behaviors to the Underground Resources", A Biannual Journal Criminal Law Research 10, no.2 (2020): 137-164. magiran.com/p2088476
محمد صیفی، عبدالرضا جوان جعفری، زهرا فرهادی آلاشتی، (1398). 'سندرم بزه دیدگی زیست محیطی: پاسخی به چرایی ارتکاب رفتارهای آسیب رسان به منابع آب زیرزمینی'، پژوهشنامه حقوق کیفری، 10(2)، صص.137-164. magiran.com/p2088476
Mohamad Seifi, Abdolreza Javan Jafari , Zahra Farhadi Alashti, (2020). 'Green Crimes Victimization Syndrome: A Response to the Cause of the Harmful Behaviors to the Underground Resources', A Biannual Journal Criminal Law Research, 10(2), pp.137-164. magiran.com/p2088476
محمد صیفی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ زهرا فرهادی آلاشتی. "سندرم بزه دیدگی زیست محیطی: پاسخی به چرایی ارتکاب رفتارهای آسیب رسان به منابع آب زیرزمینی". پژوهشنامه حقوق کیفری، 10 ،2 ، 1398، 137-164. magiran.com/p2088476
Mohamad Seifi; Abdolreza Javan Jafari ; Zahra Farhadi Alashti. "Green Crimes Victimization Syndrome: A Response to the Cause of the Harmful Behaviors to the Underground Resources", A Biannual Journal Criminal Law Research, 10, 2, 2020, 137-164. magiran.com/p2088476
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال