ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد علی مهدوی ثابت، محمد خلیل صالحی، زینب شیدائیان، (1398). نقد و بررسی مدل ارتباط شبکه ای میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری، پژوهشنامه حقوق کیفری، 10(2)، 213-238. magiran.com/p2088479
Mohamad Ali Mahdavi Sabet, Mohamad Khalil Salehi, Zeinab Sheidaeian , (2020). Study of the Network Relation Model between the Prosecution Service and the Police in the Criminal Process, A Biannual Journal Criminal Law Research, 10(2), 213-238. magiran.com/p2088479
محمد علی مهدوی ثابت، محمد خلیل صالحی، زینب شیدائیان، نقد و بررسی مدل ارتباط شبکه ای میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری. پژوهشنامه حقوق کیفری، 1398؛ 10(2): 213-238. magiran.com/p2088479
Mohamad Ali Mahdavi Sabet, Mohamad Khalil Salehi, Zeinab Sheidaeian , Study of the Network Relation Model between the Prosecution Service and the Police in the Criminal Process, A Biannual Journal Criminal Law Research, 2020; 10(2): 213-238. magiran.com/p2088479
محمد علی مهدوی ثابت، محمد خلیل صالحی، زینب شیدائیان، "نقد و بررسی مدل ارتباط شبکه ای میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری"، پژوهشنامه حقوق کیفری 10، شماره 2 (1398): 213-238. magiran.com/p2088479
Mohamad Ali Mahdavi Sabet, Mohamad Khalil Salehi, Zeinab Sheidaeian , "Study of the Network Relation Model between the Prosecution Service and the Police in the Criminal Process", A Biannual Journal Criminal Law Research 10, no.2 (2020): 213-238. magiran.com/p2088479
محمد علی مهدوی ثابت، محمد خلیل صالحی، زینب شیدائیان، (1398). 'نقد و بررسی مدل ارتباط شبکه ای میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری'، پژوهشنامه حقوق کیفری، 10(2)، صص.213-238. magiran.com/p2088479
Mohamad Ali Mahdavi Sabet, Mohamad Khalil Salehi, Zeinab Sheidaeian , (2020). 'Study of the Network Relation Model between the Prosecution Service and the Police in the Criminal Process', A Biannual Journal Criminal Law Research, 10(2), pp.213-238. magiran.com/p2088479
محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد خلیل صالحی؛ زینب شیدائیان. "نقد و بررسی مدل ارتباط شبکه ای میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری". پژوهشنامه حقوق کیفری، 10 ،2 ، 1398، 213-238. magiran.com/p2088479
Mohamad Ali Mahdavi Sabet; Mohamad Khalil Salehi; Zeinab Sheidaeian . "Study of the Network Relation Model between the Prosecution Service and the Police in the Criminal Process", A Biannual Journal Criminal Law Research, 10, 2, 2020, 213-238. magiran.com/p2088479
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال