ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن اکبری، فاطمه سادات حسینی نژاد، (1398). تعیین زاویه بهینه استقرار سطوح قائم ساختمان بر اساس دریافت انرژی خورشیدی در اقلیم گرم و مرطوب (مطالعه موردی: شهرهای بندرعباس، بوشهر و اهواز)، نشریه معماری و شهرسازی ایران، 10(18)، 99-112. magiran.com/p2088521
Hassan Akbari , Fatemeh Sadat Hosseini Nezhad, (2020). Determining The Optimum Orientation of Vertical Building Surfaces, Based on Solar Energy Receiving in The Hot and Humid Climate (Case Study: Bandar Abbas, Bushehr and Ahwaz Cities), Journal of Iranian Architecture and Urbanism, 10(18), 99-112. magiran.com/p2088521
حسن اکبری، فاطمه سادات حسینی نژاد، تعیین زاویه بهینه استقرار سطوح قائم ساختمان بر اساس دریافت انرژی خورشیدی در اقلیم گرم و مرطوب (مطالعه موردی: شهرهای بندرعباس، بوشهر و اهواز). نشریه معماری و شهرسازی ایران، 1398؛ 10(18): 99-112. magiran.com/p2088521
Hassan Akbari , Fatemeh Sadat Hosseini Nezhad, Determining The Optimum Orientation of Vertical Building Surfaces, Based on Solar Energy Receiving in The Hot and Humid Climate (Case Study: Bandar Abbas, Bushehr and Ahwaz Cities), Journal of Iranian Architecture and Urbanism, 2020; 10(18): 99-112. magiran.com/p2088521
حسن اکبری، فاطمه سادات حسینی نژاد، "تعیین زاویه بهینه استقرار سطوح قائم ساختمان بر اساس دریافت انرژی خورشیدی در اقلیم گرم و مرطوب (مطالعه موردی: شهرهای بندرعباس، بوشهر و اهواز)"، نشریه معماری و شهرسازی ایران 10، شماره 18 (1398): 99-112. magiran.com/p2088521
Hassan Akbari , Fatemeh Sadat Hosseini Nezhad, "Determining The Optimum Orientation of Vertical Building Surfaces, Based on Solar Energy Receiving in The Hot and Humid Climate (Case Study: Bandar Abbas, Bushehr and Ahwaz Cities)", Journal of Iranian Architecture and Urbanism 10, no.18 (2020): 99-112. magiran.com/p2088521
حسن اکبری، فاطمه سادات حسینی نژاد، (1398). 'تعیین زاویه بهینه استقرار سطوح قائم ساختمان بر اساس دریافت انرژی خورشیدی در اقلیم گرم و مرطوب (مطالعه موردی: شهرهای بندرعباس، بوشهر و اهواز)'، نشریه معماری و شهرسازی ایران، 10(18)، صص.99-112. magiran.com/p2088521
Hassan Akbari , Fatemeh Sadat Hosseini Nezhad, (2020). 'Determining The Optimum Orientation of Vertical Building Surfaces, Based on Solar Energy Receiving in The Hot and Humid Climate (Case Study: Bandar Abbas, Bushehr and Ahwaz Cities)', Journal of Iranian Architecture and Urbanism, 10(18), pp.99-112. magiran.com/p2088521
حسن اکبری؛ فاطمه سادات حسینی نژاد. "تعیین زاویه بهینه استقرار سطوح قائم ساختمان بر اساس دریافت انرژی خورشیدی در اقلیم گرم و مرطوب (مطالعه موردی: شهرهای بندرعباس، بوشهر و اهواز)". نشریه معماری و شهرسازی ایران، 10 ،18 ، 1398، 99-112. magiran.com/p2088521
Hassan Akbari ; Fatemeh Sadat Hosseini Nezhad. "Determining The Optimum Orientation of Vertical Building Surfaces, Based on Solar Energy Receiving in The Hot and Humid Climate (Case Study: Bandar Abbas, Bushehr and Ahwaz Cities)", Journal of Iranian Architecture and Urbanism, 10, 18, 2020, 99-112. magiran.com/p2088521
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال