ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاسر سبزواری، امیر حمزه حقی آبی، علی حیدر نصر الهی، (1398). ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت بروجرد-دورود و تاثیر آن بر نفوذپذیری خاک های زراعی با تحلیل های آماری و زمین آمار، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8(25)، 27-38. magiran.com/p2088559
Yaser Sabzevari, Amir Hamzeh Haghiabi, Ali Heidar Nasrollahi, (2020). Evaluation of Groundwater Resources Quality and Its Effect on soil permeability in Borujerd-Doroud Plain Using statistical and geostatistical analysis, Desert Ecosystem Engineering Journal, 8(25), 27-38. magiran.com/p2088559
یاسر سبزواری، امیر حمزه حقی آبی، علی حیدر نصر الهی، ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت بروجرد-دورود و تاثیر آن بر نفوذپذیری خاک های زراعی با تحلیل های آماری و زمین آمار. نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 1398؛ 8(25): 27-38. magiran.com/p2088559
Yaser Sabzevari, Amir Hamzeh Haghiabi, Ali Heidar Nasrollahi, Evaluation of Groundwater Resources Quality and Its Effect on soil permeability in Borujerd-Doroud Plain Using statistical and geostatistical analysis, Desert Ecosystem Engineering Journal, 2020; 8(25): 27-38. magiran.com/p2088559
یاسر سبزواری، امیر حمزه حقی آبی، علی حیدر نصر الهی، "ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت بروجرد-دورود و تاثیر آن بر نفوذپذیری خاک های زراعی با تحلیل های آماری و زمین آمار"، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان 8، شماره 25 (1398): 27-38. magiran.com/p2088559
Yaser Sabzevari, Amir Hamzeh Haghiabi, Ali Heidar Nasrollahi, "Evaluation of Groundwater Resources Quality and Its Effect on soil permeability in Borujerd-Doroud Plain Using statistical and geostatistical analysis", Desert Ecosystem Engineering Journal 8, no.25 (2020): 27-38. magiran.com/p2088559
یاسر سبزواری، امیر حمزه حقی آبی، علی حیدر نصر الهی، (1398). 'ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت بروجرد-دورود و تاثیر آن بر نفوذپذیری خاک های زراعی با تحلیل های آماری و زمین آمار'، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8(25)، صص.27-38. magiran.com/p2088559
Yaser Sabzevari, Amir Hamzeh Haghiabi, Ali Heidar Nasrollahi, (2020). 'Evaluation of Groundwater Resources Quality and Its Effect on soil permeability in Borujerd-Doroud Plain Using statistical and geostatistical analysis', Desert Ecosystem Engineering Journal, 8(25), pp.27-38. magiran.com/p2088559
یاسر سبزواری؛ امیر حمزه حقی آبی؛ علی حیدر نصر الهی. "ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت بروجرد-دورود و تاثیر آن بر نفوذپذیری خاک های زراعی با تحلیل های آماری و زمین آمار". نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8 ،25 ، 1398، 27-38. magiran.com/p2088559
Yaser Sabzevari; Amir Hamzeh Haghiabi; Ali Heidar Nasrollahi. "Evaluation of Groundwater Resources Quality and Its Effect on soil permeability in Borujerd-Doroud Plain Using statistical and geostatistical analysis", Desert Ecosystem Engineering Journal, 8, 25, 2020, 27-38. magiran.com/p2088559
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال