ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن ترابی پوده، حجت الله یونسی، علی حقی زاده، آزاده ارشیا، (1398). ارزیابی تغییرات کیفیت منابع آب زیرزمینی و شاخص IRWQIGC در محدوده آبخوان های لنجانات-نجف آباد، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8(25)، 53-66. magiran.com/p2088561
Hasan Torabipoudeh, Hojatallah Yonesi, Ali Haghizadeh, Azadeh Arshia, (2020). Assessment of Groundwater Quality Changes and Evaluation of IRWQIGC in Lenjanat-Najafabad Aquifers Area, Desert Ecosystem Engineering Journal, 8(25), 53-66. magiran.com/p2088561
حسن ترابی پوده، حجت الله یونسی، علی حقی زاده، آزاده ارشیا، ارزیابی تغییرات کیفیت منابع آب زیرزمینی و شاخص IRWQIGC در محدوده آبخوان های لنجانات-نجف آباد. نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 1398؛ 8(25): 53-66. magiran.com/p2088561
Hasan Torabipoudeh, Hojatallah Yonesi, Ali Haghizadeh, Azadeh Arshia, Assessment of Groundwater Quality Changes and Evaluation of IRWQIGC in Lenjanat-Najafabad Aquifers Area, Desert Ecosystem Engineering Journal, 2020; 8(25): 53-66. magiran.com/p2088561
حسن ترابی پوده، حجت الله یونسی، علی حقی زاده، آزاده ارشیا، "ارزیابی تغییرات کیفیت منابع آب زیرزمینی و شاخص IRWQIGC در محدوده آبخوان های لنجانات-نجف آباد"، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان 8، شماره 25 (1398): 53-66. magiran.com/p2088561
Hasan Torabipoudeh, Hojatallah Yonesi, Ali Haghizadeh, Azadeh Arshia, "Assessment of Groundwater Quality Changes and Evaluation of IRWQIGC in Lenjanat-Najafabad Aquifers Area", Desert Ecosystem Engineering Journal 8, no.25 (2020): 53-66. magiran.com/p2088561
حسن ترابی پوده، حجت الله یونسی، علی حقی زاده، آزاده ارشیا، (1398). 'ارزیابی تغییرات کیفیت منابع آب زیرزمینی و شاخص IRWQIGC در محدوده آبخوان های لنجانات-نجف آباد'، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8(25)، صص.53-66. magiran.com/p2088561
Hasan Torabipoudeh, Hojatallah Yonesi, Ali Haghizadeh, Azadeh Arshia, (2020). 'Assessment of Groundwater Quality Changes and Evaluation of IRWQIGC in Lenjanat-Najafabad Aquifers Area', Desert Ecosystem Engineering Journal, 8(25), pp.53-66. magiran.com/p2088561
حسن ترابی پوده؛ حجت الله یونسی؛ علی حقی زاده؛ آزاده ارشیا. "ارزیابی تغییرات کیفیت منابع آب زیرزمینی و شاخص IRWQIGC در محدوده آبخوان های لنجانات-نجف آباد". نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8 ،25 ، 1398، 53-66. magiran.com/p2088561
Hasan Torabipoudeh; Hojatallah Yonesi; Ali Haghizadeh; Azadeh Arshia. "Assessment of Groundwater Quality Changes and Evaluation of IRWQIGC in Lenjanat-Najafabad Aquifers Area", Desert Ecosystem Engineering Journal, 8, 25, 2020, 53-66. magiran.com/p2088561
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال