ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامحسین اسدی، مریم دولو، سبحان اسکینی، (1398). نقش سوگیری تازه گرایی در تشکیل الگوی تداوم؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش حسابداری مالی، 6(4)، 1-23. magiran.com/p2088723
Gholam Hossein Assadi, Maryam Davallou, Sobhan Eskini , (2020). The Role of Recency Bias in Forming Momentum Pattern; Evidence from Tehran Stock Exchange, A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting, 6(4), 1-23. magiran.com/p2088723
غلامحسین اسدی، مریم دولو، سبحان اسکینی، نقش سوگیری تازه گرایی در تشکیل الگوی تداوم؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش حسابداری مالی، 1398؛ 6(4): 1-23. magiran.com/p2088723
Gholam Hossein Assadi, Maryam Davallou, Sobhan Eskini , The Role of Recency Bias in Forming Momentum Pattern; Evidence from Tehran Stock Exchange, A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting, 2020; 6(4): 1-23. magiran.com/p2088723
غلامحسین اسدی، مریم دولو، سبحان اسکینی، "نقش سوگیری تازه گرایی در تشکیل الگوی تداوم؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه دانش حسابداری مالی 6، شماره 4 (1398): 1-23. magiran.com/p2088723
Gholam Hossein Assadi, Maryam Davallou, Sobhan Eskini , "The Role of Recency Bias in Forming Momentum Pattern; Evidence from Tehran Stock Exchange", A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting 6, no.4 (2020): 1-23. magiran.com/p2088723
غلامحسین اسدی، مریم دولو، سبحان اسکینی، (1398). 'نقش سوگیری تازه گرایی در تشکیل الگوی تداوم؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران'، فصلنامه دانش حسابداری مالی، 6(4)، صص.1-23. magiran.com/p2088723
Gholam Hossein Assadi, Maryam Davallou, Sobhan Eskini , (2020). 'The Role of Recency Bias in Forming Momentum Pattern; Evidence from Tehran Stock Exchange', A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting, 6(4), pp.1-23. magiran.com/p2088723
غلامحسین اسدی؛ مریم دولو؛ سبحان اسکینی. "نقش سوگیری تازه گرایی در تشکیل الگوی تداوم؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه دانش حسابداری مالی، 6 ،4 ، 1398، 1-23. magiran.com/p2088723
Gholam Hossein Assadi; Maryam Davallou; Sobhan Eskini . "The Role of Recency Bias in Forming Momentum Pattern; Evidence from Tehran Stock Exchange", A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting, 6, 4, 2020, 1-23. magiran.com/p2088723
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال