ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید علی حسینی، فاطمه گرامی راد، طیبه زارع زردینی، (1398). تحلیل جریان علمی پژوهش‎های حسابرسی در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس، فصلنامه دانش حسابداری مالی، 6(4)، 25-46. magiran.com/p2088724
Seyed Ali Hosseini , Fatemeh Geramirad, Tayebeh Zare Zardini, (2020). Analyze the Scientific Flow of Auditing Research on the Web of Science Database, A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting, 6(4), 25-46. magiran.com/p2088724
سید علی حسینی، فاطمه گرامی راد، طیبه زارع زردینی، تحلیل جریان علمی پژوهش‎های حسابرسی در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس. فصلنامه دانش حسابداری مالی، 1398؛ 6(4): 25-46. magiran.com/p2088724
Seyed Ali Hosseini , Fatemeh Geramirad, Tayebeh Zare Zardini, Analyze the Scientific Flow of Auditing Research on the Web of Science Database, A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting, 2020; 6(4): 25-46. magiran.com/p2088724
سید علی حسینی، فاطمه گرامی راد، طیبه زارع زردینی، "تحلیل جریان علمی پژوهش‎های حسابرسی در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس"، فصلنامه دانش حسابداری مالی 6، شماره 4 (1398): 25-46. magiran.com/p2088724
Seyed Ali Hosseini , Fatemeh Geramirad, Tayebeh Zare Zardini, "Analyze the Scientific Flow of Auditing Research on the Web of Science Database", A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting 6, no.4 (2020): 25-46. magiran.com/p2088724
سید علی حسینی، فاطمه گرامی راد، طیبه زارع زردینی، (1398). 'تحلیل جریان علمی پژوهش‎های حسابرسی در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس'، فصلنامه دانش حسابداری مالی، 6(4)، صص.25-46. magiran.com/p2088724
Seyed Ali Hosseini , Fatemeh Geramirad, Tayebeh Zare Zardini, (2020). 'Analyze the Scientific Flow of Auditing Research on the Web of Science Database', A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting, 6(4), pp.25-46. magiran.com/p2088724
سید علی حسینی؛ فاطمه گرامی راد؛ طیبه زارع زردینی. "تحلیل جریان علمی پژوهش‎های حسابرسی در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس". فصلنامه دانش حسابداری مالی، 6 ،4 ، 1398، 25-46. magiran.com/p2088724
Seyed Ali Hosseini ; Fatemeh Geramirad; Tayebeh Zare Zardini. "Analyze the Scientific Flow of Auditing Research on the Web of Science Database", A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting, 6, 4, 2020, 25-46. magiran.com/p2088724
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال