ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بابک نژادتولمی، فریدون رهنمای رودپشتی، هاشم نیکو مرام، حمید رضا وکیلی فرد، (1398). بررسی تمایل به افشاگری تقلب حسابداری در بین حسابداران بخش خصوصی و عمومی مبتنی بر عدالت رویه ای، تعاملی و توزیعی، فصلنامه دانش حسابداری مالی، 6(4)، 47-75. magiran.com/p2088725
Babak Nejad Toolami, Fraydoon Rahnamay Roodposhti , Hashem Nikoumaram, Hamidreza Vakilifard, (2020). Whistleblowing Intentions for Accounting Fraud between Accountants in the Private and Public Sectors based on Procedural, Interactive and Distributive Justice, A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting, 6(4), 47-75. magiran.com/p2088725
بابک نژادتولمی، فریدون رهنمای رودپشتی، هاشم نیکو مرام، حمید رضا وکیلی فرد، بررسی تمایل به افشاگری تقلب حسابداری در بین حسابداران بخش خصوصی و عمومی مبتنی بر عدالت رویه ای، تعاملی و توزیعی. فصلنامه دانش حسابداری مالی، 1398؛ 6(4): 47-75. magiran.com/p2088725
Babak Nejad Toolami, Fraydoon Rahnamay Roodposhti , Hashem Nikoumaram, Hamidreza Vakilifard, Whistleblowing Intentions for Accounting Fraud between Accountants in the Private and Public Sectors based on Procedural, Interactive and Distributive Justice, A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting, 2020; 6(4): 47-75. magiran.com/p2088725
بابک نژادتولمی، فریدون رهنمای رودپشتی، هاشم نیکو مرام، حمید رضا وکیلی فرد، "بررسی تمایل به افشاگری تقلب حسابداری در بین حسابداران بخش خصوصی و عمومی مبتنی بر عدالت رویه ای، تعاملی و توزیعی"، فصلنامه دانش حسابداری مالی 6، شماره 4 (1398): 47-75. magiran.com/p2088725
Babak Nejad Toolami, Fraydoon Rahnamay Roodposhti , Hashem Nikoumaram, Hamidreza Vakilifard, "Whistleblowing Intentions for Accounting Fraud between Accountants in the Private and Public Sectors based on Procedural, Interactive and Distributive Justice", A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting 6, no.4 (2020): 47-75. magiran.com/p2088725
بابک نژادتولمی، فریدون رهنمای رودپشتی، هاشم نیکو مرام، حمید رضا وکیلی فرد، (1398). 'بررسی تمایل به افشاگری تقلب حسابداری در بین حسابداران بخش خصوصی و عمومی مبتنی بر عدالت رویه ای، تعاملی و توزیعی'، فصلنامه دانش حسابداری مالی، 6(4)، صص.47-75. magiran.com/p2088725
Babak Nejad Toolami, Fraydoon Rahnamay Roodposhti , Hashem Nikoumaram, Hamidreza Vakilifard, (2020). 'Whistleblowing Intentions for Accounting Fraud between Accountants in the Private and Public Sectors based on Procedural, Interactive and Distributive Justice', A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting, 6(4), pp.47-75. magiran.com/p2088725
بابک نژادتولمی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکو مرام؛ حمید رضا وکیلی فرد. "بررسی تمایل به افشاگری تقلب حسابداری در بین حسابداران بخش خصوصی و عمومی مبتنی بر عدالت رویه ای، تعاملی و توزیعی". فصلنامه دانش حسابداری مالی، 6 ،4 ، 1398، 47-75. magiran.com/p2088725
Babak Nejad Toolami; Fraydoon Rahnamay Roodposhti ; Hashem Nikoumaram; Hamidreza Vakilifard. "Whistleblowing Intentions for Accounting Fraud between Accountants in the Private and Public Sectors based on Procedural, Interactive and Distributive Justice", A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting, 6, 4, 2020, 47-75. magiran.com/p2088725
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال