ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یحیی کامیابی، محسن حسن نتاج کردی، جمیل ابراهیمی، (1398). تاثیر فرصت های رشد، محدودیت مالی و درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت های کوچک و متوسط، فصلنامه دانش حسابداری مالی، 6(4)، 99-131. magiran.com/p2088727
Yahya Kamyabi , Mohsen Hasan Nataj Kordi, Jamil Ebrahimi, (2020). The Effect of Growth Opportunities, Financial Constraints, and Financial Distress on Cash Holding Adjustment’s Speed in Small and Medium Sized Companies, A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting, 6(4), 99-131. magiran.com/p2088727
یحیی کامیابی، محسن حسن نتاج کردی، جمیل ابراهیمی، تاثیر فرصت های رشد، محدودیت مالی و درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت های کوچک و متوسط. فصلنامه دانش حسابداری مالی، 1398؛ 6(4): 99-131. magiran.com/p2088727
Yahya Kamyabi , Mohsen Hasan Nataj Kordi, Jamil Ebrahimi, The Effect of Growth Opportunities, Financial Constraints, and Financial Distress on Cash Holding Adjustment’s Speed in Small and Medium Sized Companies, A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting, 2020; 6(4): 99-131. magiran.com/p2088727
یحیی کامیابی، محسن حسن نتاج کردی، جمیل ابراهیمی، "تاثیر فرصت های رشد، محدودیت مالی و درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت های کوچک و متوسط"، فصلنامه دانش حسابداری مالی 6، شماره 4 (1398): 99-131. magiran.com/p2088727
Yahya Kamyabi , Mohsen Hasan Nataj Kordi, Jamil Ebrahimi, "The Effect of Growth Opportunities, Financial Constraints, and Financial Distress on Cash Holding Adjustment’s Speed in Small and Medium Sized Companies", A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting 6, no.4 (2020): 99-131. magiran.com/p2088727
یحیی کامیابی، محسن حسن نتاج کردی، جمیل ابراهیمی، (1398). 'تاثیر فرصت های رشد، محدودیت مالی و درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت های کوچک و متوسط'، فصلنامه دانش حسابداری مالی، 6(4)، صص.99-131. magiran.com/p2088727
Yahya Kamyabi , Mohsen Hasan Nataj Kordi, Jamil Ebrahimi, (2020). 'The Effect of Growth Opportunities, Financial Constraints, and Financial Distress on Cash Holding Adjustment’s Speed in Small and Medium Sized Companies', A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting, 6(4), pp.99-131. magiran.com/p2088727
یحیی کامیابی؛ محسن حسن نتاج کردی؛ جمیل ابراهیمی. "تاثیر فرصت های رشد، محدودیت مالی و درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت های کوچک و متوسط". فصلنامه دانش حسابداری مالی، 6 ،4 ، 1398، 99-131. magiran.com/p2088727
Yahya Kamyabi ; Mohsen Hasan Nataj Kordi; Jamil Ebrahimi. "The Effect of Growth Opportunities, Financial Constraints, and Financial Distress on Cash Holding Adjustment’s Speed in Small and Medium Sized Companies", A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting, 6, 4, 2020, 99-131. magiran.com/p2088727
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال